AMNYTT 4/2019 - Page 42

42 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Utvikling av løsningene foregår i Norge - Vår suksess skyldes nok gründe- rens forretningsfilosofi, sier Tor Erik Sannum. Han er daglig leder i Norsk Analyse. Filosofien var å utvikle systemer med høy kvalitet og yte god service. Det vil si å følge opp ettermarkedet. I de første årene krevde det tilstedeværelse i mange havner. Når har teknologien foren- klet dette noe. Det stilles nå strengere krav til ut- slipp fra skipsfarten. Det må doku- menteres at SO2 og CO2 nivået i røykgassen er under gitte nivåer. Velger ikke rederiet en Scubber løs- ning, med analysator løsning som kan dokumenteres at avgassen fra maskineri i et skip tilfredsstiller ut- slippskravene, må det benyttes brensel av høyere kvalitet. Med re- sultat at driftskostnadene øker. Lang erfaring Norsk Analyse har erfaring fra 1988 med å produsere analysesystemer. Med økt etterspørsel på grunn av nytt regelverk, vil etterspørselen øke kraftig. Det er snakk om fle- re titalls tusen skip som omfattes av de nye forskriftene. - Vi vet at det kommer mange nye aktører på markedet. Men dette er et spesiali- sert marked, så mange vil nok fal- le fra etter hvert, sier Peer Joakim Ensby. Han er utviklingsansvarlig