AMNYTT 4/2019 - Page 30

30 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Karin Sundsvik, til høyre, har arbeidet mye med å få den nye organisasjonen på plass Norsk Ingeniørforening (forløper til Tekna), på slutten av 1970 tallet overtok Schiøtz det administrative ansvaret for foreningens virksom- het, som faglig sekretær. Ved om- organisering tidlig på 1980 tallet, hvor Nils Petter Sundby ble ansatt som daglig leder, besluttet styret at Schiøtz fortsatt skulle ha over- oppsyn av foreningens virksomhet. Ved valg av ny styreleder i NFA i 1984 ble denne ordningen opphe- vet. Fra 1985 til 1998 var Schiøtz direk- tør i Ifea. De første årene var det en sentral del av jobben å få balansert aktiviteten innen de to fagfeltene foreningen jobbet med, elektro og automatisering. Forholdet til NFA ble ofte diskutert, formelt og ufor- melt. Høsten 1997 ledet han arbei- det i en komite som var oppnevnt av styrene i begge foreningene, for å diskutere mulig samarbeid. Konklusjonen, som styrene i begge foreningene godkjente, var at Ifea skulle ta over sekretariatsfunksjo- nen til NFA. Med virking fra 1. januar 1998 var dette samarbeidet en realitet, med Schiøtz som daglig leder for begge foreningene.