AMNYTT 4/2019 - Page 29

29 /163 sperter. De feltene som skal dekkes er EX, elsikkerhet og elektrontroll. Med disse tre nye ekspertene vil NFEA bedre dekke de to tidligere foreningenes begge fagfelt. Regional virksomhet Etter et grundig strategiarbeid opprettet Ifea i 1991 den første re- gionale virksomheten. Det var i Grenland den første regionale virk- somheten så dagens lys, tett fulgt av Oslo og Stavanger. NFA har i de seneste årene hatt en rekke lokale møter, som også kan sees på som regional virksomhet. – Vi videre- fører Ifeas modell, men inkluderer kontakten mot akademia som NFA var god på, sier Sundsvik. Den re- gionale virksomheten er både med på å sikre god kontakt mot med- lemmene og samtidig kan den være et hjelpemiddel til å teste ut interessen for nye temaer. Denne virksomheten ledes av egne styrer, i fem forskjellige regioner. Oppsummert • Den faglige virksomheten videre- føres med ekspertpanelet og utvi- des for å dekke elektrosiden • Kursvirksomheten strammes opp og tilpasses markedets behov, med større oppmerksomhet på å tilby AMNYTT NR. 4 2019 bedriftsinterne kurs • Ekstern virksomhet videreføres i hovedtrekk slik NFA drev denne aktiviteten • Regional virksomhet følger i store trekk Ifea modellen, med utnyttel- se av NFAs kontakt mot akademia Kort om foreningenes historie NFA ble konstituert 10. oktober 1958, som en tilknyttet forening til Den Norske Ingeniørforening – NIF. Opp gjennom årene har foreningen hatt skiftende sekretariater hos samarbeidende organisasjoner el- ler i egen regi. Ifea ble stiftet (som NFEA – kun in- dustriell elektro) 10. juni 1971. Det tok 14 år før automatisering ble likestilt med elektro i organisasjo- nen. 25. april 1985 ble automatise- ring en formell del av foreningen og navnet endret til Ifea. Begge foreninger har utgitt bøker om deler av historien. Redaktøren har en egen historie når det gjelde bransjens foreninger Da NFA flyttet sitt sekretariat fra Senter for Industriforskning til Den