AMNYTT 4/2019 - Page 28

28 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Opprydding i foreningen startet ved årsmøtet i februar alt har det vært mer enn 30 fag- områder som har blitt behandlet av faglige utvalg og mer enn 15 utvalg var i aktivitet samtidig. - Foreningens fundament er faglig basert, slår Sundsvik fast. I de sis- te årene før sammenslåing var er- faringen at det stadig ble vanske- ligere å rekruttere medlemmer til slike faglige utvalg i Ifea. Antallet ble sakte men sikkert redusert og det var kun fire utvalg igjen i 2018. NFAs ekspertpanel er en virksom- het som ser ut til å passe dagens situasjon bedre enn det de teknis- ke utvalgene gjorde. Vi vil derfor videreføre den solide faglige akti- viteten gjennom ekspertpanelet i NFEA. I skrivende stund har NFEA fem bransjerettede eksperter: • Maritime Industri/Havbruk • Olje og gass • Medisinsk Teknologi • Vareproduksjon • Infrastruktur Fagorienterte eksperter: • Prosesskontroll • Digitalisering • Robotteknologi • Instrumentering • Cyber Security • Digital tvilling teknologi Med bakgrunn i Ifeas virksomhet vil det nå bli utnevnt tre nye ek-