AMNYTT 4/2019 - Page 27

27 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Viktig å videreføre det gode i begge foreningene - Den viktigste jobben vi nå skal gjøre, er å videreføre de beste ak- tivitetene fra begge foreningene, sier Sundsvik. NFAs kursvirksom- het har i flere år gitt gode økono- miske resultater. Det er nok et mål på at vi i stor utstrekning har ev- net å dekke både bedriftenes og fagpersonellets behov for faglig oppdatering. Når det gjelder Ifeas kursvirksomhet var bilde mer ny- ansert. I 2018 ble kursvirksomhe- ten videreført slik den tidligere var planlagt. Totalt ble det 36 arran- gementer, noe vi tidlig så var for mye. I inneværende år er antallet redusert til 28, og vi har hatt tid til å vurdere hvilke arrangementer som er levedyktige. - Bransjene vil nå se at sammenslåingen gir re- sultater, mener Sundsvik. Og vi vil arbeide målrettet i fremtiden med å tilpasse kursporteføljen til bran- sjenes behov. Bedriftsinterne kurs, som Ifea hadde suksess med, vil vi videreføre og muligens utvide. Se- kretariatet har registrert flere hen- vendelser om slike kurs, som noen ganger kan være åpne for ekstern deltakelse. - Erfaringene så langt i år er posi- tive, forteller Sundsvik. Budsjett- messig viser tallene at vi overopp- fyller planene, men det kan fortsatt skje mye, så vi må bare stå på. Eksperter og faglige utvalg For å sikre kvaliteten på foreningens virksomhet opprettet NFA et panel av eksperter. Ekspertpanelet skul- le dekke så godt som mulig NFAs fagfelt, og kunne benyttes av både medlemmer og internt i foreningen. Ved etableringen av NFIE, som ble til Ifea, ble virksomheten stort sett drevet i faglige utvalg. Frem til 1999 var denne virksomheten, ved siden av kursvirksomheten fra 1985, ryg- graden i foreningens virksomhet. I VX25. SYSTEM PERFECTION. VX25 er et innovativt skapsystem, som gir høyest mulig kvalitet og datastruktur, reduserer kompleksitet og reduserer tiden fra designfase, produksjon, montasje, logistikk og vedlikehold. www.rittal.no