AMNYTT 4/2019 - Page 26

26 /163 - Administrativt er vi nå nærmest kommet i mål, sier Karin Sundsvik til AMNYTT. Sundsvik er adminis- trerende direktør i NFEA (Norsk forening for Elektro og Automatise- ring). Hun hadde samme posisjon i NFA før sammenslåingen. Beman- ningen er nå på et nivå vi mener er riktig. Kontoret i Oslo er lagt ned, og all virksomhet vil bli drevet fra loka- lene i Kristiansand. Kostnadsmessig er dette en god løsning. Rent admi- nistrativt er det også gunstig. To kulturer NFA og Ifea drev sin virksomhet ut fra forskjellig historie og kultur. - Vi erfarte stor vilje fra Ifea ansatte til å samkjøre arbeidsprosessene, fortel- ler Sundsvik. Men med så stor av- stand mellom lokalitetene, så vi at det var en utfordring. I første fase av sammenslåingen så vi på hvor- ledes virksomheten i de to orga- nisasjonene var drevet, og søkte å hente det beste ut av de to organi- AMNYTT NR. 4 2019 sasjonene. Denne prosessen søkte å samkjøre kulturene og den adminis- trative virksomheten. Et godt styk- ke på vei lykkes vi, men økonomisk var det ikke bærekraftig å ha to lo- kaliteter for en så liten administrativ organisasjon som vi er. Avviklingen av kontoret i Oslo har gått greit. En medarbeider er pensjonert og den andre ansatte fant seg fort ny ar- beidsgiver. - Foreløpig vil vi basere virksom- heten vår på den bemanningen vi nå har, forteller Sundsvik. Ved sam- menslåingen ble det totalt 90 nye medlemsbedrifter i foreningen, og i første driftsår for NFEA økte antall bedriftsmedlemmer med 30. Men det resulterte ikke i økt deltakelse på aktivitetene. Nå følger vi nøye med på utviklingen i kursdeltakelse og i ressursbruken i sekretariatet. Forhåpentligvis evner vi å dekke ressurskravet med det antall ansat- te vi nå har. QUICK DATA FLOW. EASY WORKFLOW. Det nye store gulvskapet