AMNYTT 4/2019 - Page 18

18 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Det er like ryddig utvendig, som innvendig Kort om Vannforskriften Status og fremdrift Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosys- tembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige, sek- torovergripende, regionale vannfor- valtningsplaner og tiltaksprogram- mer i henhold til vanndirektivet. Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for vannforekom- ster. Miljømålene skal nås i løpet av 6 år, altså før utgangen av 2021. Det generelle målet er at alle vannfore- komster minst skal opprettholde el- ler oppnå ”god tilstand” i tråd med nærmere angitte kriterier. Første ordinære planfase for hele landet startet i 2010, og resulterte i heldekkende forvaltningsplaner fra fjell til fjord som ble vedtatt av fylkestingene i 2015, og godkjent av Klima- og miljødepartementet i juni 2016. Gjennomføring er fra 2016 til 2021, med krav om at alle tiltak skal være igangsatt innen utgangen av 2018 og miljømålene skal være nådd innen utgangen av 2021. Forvaltningsplanene og tiltakspro- grammene skal oppdateres hvert 6. år, altså i 2021, 2027, 2033, osv. Vanndirektivet skal vurderes og eventuelt revideres i 2019.