AMNYTT 4/2019 - Page 16

16 /163 Kontrollsystemet ControlPartner er også en velkjent leverandør i VA bransjen. Dette selskapet hadde ansvaret for sty- resystem filosofien. De valgte Al- len-Bradley som leverandør av PLS. For operatørene er HMI (Hu- man-Machine Interface) løsning helt avgjørende for god drift av anleg- get. Bakgrunnsfargen i skjermbilde- ne som er valgt følger dagens stan- dard, som er lysegrå. Men så skiller filosofien til Con- trolPartner seg sterkt fra gjeldene trender i automatiseringsbransjen. Skjermbildene inneholder svært mye informasjon, i hvilemodus. Det- te er i sterk kontrast til gjeldene an- befalinger, som sier at minst mulig informasjon skal vises. Det er kun ved avvik at detaljert informasjon skal presenteres på skjermen. - Det var en hvis overgang for oss og vi trengte noe tilvenning, fortel- ler Muri. Men nå er vi svært fornøyd med denne løsningen. Vi ser hele tiden hva som skjer i prosessen, og det er lærerikt. Med denne kunn- skapen vi har tilegnet oss, som vi mener ville vært vanskelig å få med mindre informasjon presentert, kan vi operere prosessen bedre. Løs- ningen gir også færre alarmer. Som AMNYTT NR. 4 2019 for en stor del skyldes at vi raskt ser hvorledes prosessen utvikler seg. Jo dypere forståelse vi har av prosessen, dess bedre kan vi drifte anlegget. Årsaker til forringet vannkvalitet Det kan være flere årsaker til pro- blemer med kvaliteten på vannfor- syningen: • De fleste kokepåbudene kommer i april og mai, og henger ofte sammen med stor snøsmelting, flom og ek- stremvær. • En annen vanlig feil er at gamle vannledninger ryker. Da faller tryk- ket og kloakk kommer inn i lednin- gene. • I noen av sakene ble vannet for- urenset i forbindelse med vedlike- hold eller ved feil i selve vannverket. Robust og velfungerende renseprosess runder førti anlegg I 25 år har en enkel måte for pro- duksjon av drikkevann gått sin seiersgang over landet. For tiden planlegges anlegg nummer 40, tre er nylig ferdige og to er under byg- ging. Fordelen med prosessen er at den kjemisk sett er en veldig enkel og robust prosess som i stor grad er selvregulerende.