AMNYTT 4/2019 - Page 154

Industry@pps | 1/2019 Utnytter robotens fleksibilitet i godt samspill med PLS Det er som regel to krav som stilles de pakkemaskiner. De skal være raske eller fleksible. Teknologien er noe forskjellig for de to kravene. Roboten gir stor fleksibilitet. Utviklingen går mot raskere løsninger også for roboten. Produktutviklerne i næringsmiddelindustrien utvikler løsninger som ofte setter store krav til fleksible pakkeløsninger. Jan Eirik Schiøtz En maskinbygger som følger opp mulig- hetene raske og fleksible roboter gir er Goodtech i Moss. De har utviklet en ny pakkemaskin etter godt spesifiserte ønsker fra en kunde i næringsmiddel- bransjen. – Vi så at det er et behov i markedet for fleksible pakkemaskinløs- ninger. I mange sammenhenger er flek- sibilitet viktigere enn hastighet. Roboten gir den fleksibiliteten som etterspør- res. Spesielt når markedsavdelingene utvikler nye produkter har det vist seg at robotløsninger er svært konkurransedyk- tig. - Omstilling og eventuelle endringer kan utføres langt raskere enn ved spesi- alutviklede pakkeløsninger uten roboter, sier Jan-Erik Stabell fra Goodtech i Moss. Vi utvikler i stor grad standard maskiner. Men det kan bli en god del spesialløsnin- ger også. FLEKSIBEL OG RASK – Vi hadde fra tidligere en pakkemaskin med en robot, forteller Stabell. En kunde ønsket en maskin med to roboter, som benytter samme verktøy. Pakkemaski- nen skulle både kunne ta imot produkter fra innmatingsbane og pakke de i spesifi- serte pappforpakninger. Løsningen som kunden beskrev var at to robotene, fra KUKA, vekselsvis skulle hente produktet fra innbanen og så stable de etter for- håndsdefinert mønster i forpakningen. Denne løsninger gjør at innmatingen kan foregå raskere enn en robot kunne håndtere. Løsningen er derved både fleksibel og rask. Løsningen er så fleksibel at vi antar at alle produkter som omsettes i dagligvare kan pakkes av en slik maskin. Antakeligvis vil det være nok å få utviklet verktøy til roboten, som kan håndtere de forskjel- lige fasongene produktene her. Hver maskin har 5 x 2 verktøy, siden det er to roboter. Mye av robotens effektivitet ligger i å utvikle gode verktøy. Kunden til Goodtech har valgt at skifte av verk- tøy skal foregå manuelt. Dette er en grei løsning når det ikke er behov for hyppige verktøy skifter. Kravet fra kunden var at verktøyskiftet ikke skal ta lengre tid enn 10 minutter, forteller Stabekk. Under FAT demonstrerte vi at en uøvd opera- tør utførte skiftet på 9 minutter. Med en trent operatør vil skifte av verktøy gå betydelig raskere. GODT SAMARBEID MED KUNDE OG UNDERLEVERANDØR Det er en svært kompetent kunde som har bestilt den aktuelle pakkemaskinen. De har lagt mye av sin erfaring i beskri- velsen av maskinen i spesifikasjonen. For Goodtech har dette forholdet vært viktig i utviklingen av den nye løsningen. Ved at vi har kunnet utnytte begge sel- skapers kompetanse, er vi kommet frem til en løsning som på en effektiv måte møter kundens krav, sier Stabekk. Til den aktuelle kunden er det nå produ- sert to maskiner, totalt er leveransen på fire maskiner. De har hvert sitt verktøy, ellers er maskinene like. - Vi benytter en rekke produkter fra Siemens i våre pakkemaskiner, forteller Stabell. Det gjelder PLS, HMI, kommuni- kasjonsløsninger Profinet, servodrives, 12