AMNYTT 4/2019 - Page 15

15 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Rørene er prefabrikkert i Sandefjord. Installasjonen er fagmessig god utført leveransen. Den tradisjonelle instru- menteringsdelen omfatter: • nivå • flow • trykk Analysedelen, som leveres av Hach er: • turbiditet • pH • rest klor • konduktivitet, ledningsevne • fargetall trios Kommunikasjonen fra instrumente- ne til kontrollsystemet er milliamper. Overordnet kommunikasjon er Ether- net basert. Det er Prosjekterende som har besluttet å ha denne løsningen. Flere av instrumentene har HART løs- ning, slik at det er mulig å hente ut ekstra informasjon fra målingene. I filtrene er det installert både ni- våmåler og trykkmålere samt tur- biditetsmåler. Ved å kombinere in- formasjon fra disse målingene får driftspersonellet status på vannkva- litet og om den automatiske spy- lesekvensen nærmer seg i filteret. Denne løsningen sikrer både god vannkvalitet og sikker drift.