AMNYTT 4/2019 - Page 149

1/2019 | Industry@pps - Vinneren viser at det er mulig å komme langt med en alt-er-mulig-innstilling, og ved å investere i moderne produksjons- metoder. Dette er en strålende indus- triell rollemodell som ser muligheter og fordeler med digitalisering, sa Solberg under utdelingen. Vinneren har også hatt besøk av begge mine statsråder som har vært næringsministere. De har begge har blitt imponert og inspirert over nivået på bedriften, fortsatte Stats- ministeren. IMPONERT OVER NIVÅET PÅ DIGITALISERING OG ROBOTISERING Tronrud Engineering på Eggemoen utvikler, produserer og leverer auto- matiseringsløsninger til kunder nasjo- nalt og globalt. Selskapet har for tiden 200 ansatte. Juryen har lagt vekt på at Tronrud Engineering har kommet langt innenfor digitalisering, benytter 3D printing, digital tvillingteknologi og robotisering for å optimalisere produk- sjonen. ROSINEN I PØLSEN UNDER HANNOVER MESSE For norske produsenter var det presen- tasjonen av Tronrud Engineerings pak- kemaskin på Siemens standen som var høydepunktet under messen. - Vi ønsker å øke vår markedsandel i dette segmentet, sa Ola Tronrud til Industry@ apps under vårt besøk på messen. Ola Tronrud er gründeren av selskapet og for tiden styreleder. Han har overlatt den daglige ledelsen til sønnen Olav. Tilba- kemeldingene vi fikk fra markedet var at det er ønskelig med en raskere pak- kemaskin enn det som produsentene nå tilbyr. Styret i Tronrud Engineering fulgte opp ønsket fra markedet, fortalte Tron- rud. De besluttet å sette i gang et kre- vende utviklingsarbeid. Målet var å tilby verdens raskeste pakkemaskin, med en kapasitet på pakking av 300 poser i minuttet. Vi la listen høyt og nå ser det ut til at vi har lykkes. Digital teknologi er helt sentralt i utviklingsarbeidet. Digital tvilling, 3-D printing og VR teknologi utnyttes i stor grad. Resultatet lar ikke vent på seg, utviklingsarbeidet går raskere. Testing av ferdig konstruksjon er alle- rede unnagjort når maskinen monteres. Utviklingen av denne pakkemaskinen, se http://magazine.amnytt.no/amnytt -nr-4-2018/0575901001530098716/p12 I etterkant av messen har Tronrud Engi- neering fått god respons på sin tilste- deværelse på Hannover Messen. Selv om det ble brukt en god del ressurser i forbindelse med messen, ser det ut til at den gode responsen gjorde tilstedevæ- relsen til en svært positiv opplevelse. Suksessen på Hannover Messe var så stor at Siemens valgte å invitere Tronrud til messen SPS Italia, noe firmaet takket ja til. DIGITALISERING Den nye pakkemaskinen er konstru- ert med et DAK (Data Assistert Kon- struksjon) system. DAK underlaget ble benyttet til å utvikle en digital tvilling av maskinen. Det er programvare fra Siemens som kalles Mechatronics Con- cept Designer (MCD), som er benyttet i denne prosessen. I utviklingsarbeidet etter selve konstruksjonsfasen ble den digitale tvillingen anvendt i stor utstrek- ning. – Vi ser helt klart at det er store synergieffekter i utviklingsarbeidet, sier Hjertaas. Når den digitale tvillingen av maskinen er utviklet, blir styreprogram- mene for det meste automatisk gene- rert av tilhørende programvare. Det gjelder både for PLS styringer og robot- løsninger. I pakke- og monteringsmaskiner hand- ler det mye om å finne frem til de mest produksjons- og energioptimale beve- gelsene i utviklingen av maskinen. – Har vi først funnet frem til en god løs- ning, kan den enkelt gjenbrukes i andre maskiner, forteller Hjertaas. Når maski- nen er konstruert og alle arbeidsopera- sjoner fastlagt, gjenstår det å simulere alle operasjoner. Dette er arbeidet er totalt endret med de digitale løsnin- gene. Vi kan sjekke om kabelforleggin- ger og linkende, for eksempel pneu- matiske rør, kolliderer med bevegelige deler. Bevegelsen av komponenter og produkter i maskinen kan sjekkes for kollisjoner og optimaliseres med hen- syn på syklustider og energiforbruk. - Når utviklingsarbeidet er fullført, vet vi at alt fungerer, sier Hjertaas. Vi får også større fleksibilitet i utviklings- og produksjonsarbeidet vårt. Er det ønske- lig med endringer i eksisterende løs- ninger, eller utvikling av en tilnærmet maskin, er det raskt å gjøre endringen i den digitale tvillingen. Responsen er svært god forteller Tron- rud. For å få litt større oppmerksomhet, ble det installert stemmestyring av mas- kinen som stod på standen. Blant annet for styring av hastigheten på pakkingen. Det er en funksjonalitet som nok vil bli standard. En funksjon som vil gjøre både operatørens og vedlikeholdspersonellets arbeid enklere. 7