AMNYTT 4/2019 - Page 14

14 /163 grunn av at landets hovedflyplass, Gardermoen, er lokalisert i kommu- nen, er det ekstra krav til driftssik- kerheten. Råvannskvalitet i Hurdalssjøen er god. Dette forholdet gir selvsagt noe enkle driftsforhold. Men krav til renseprosesser og kvalitetskontroll må følge myndighetens krav. Mekanisk pakke Maskinentreprisen omfatter rør, ventiler, pumper maskiner og in- strumentering med styreløsninger. I alt er det 42 pumper i anlegget og 12 maskiner som omfatte blant an- net sentrifuger, blåsemaskiner og omfattende kjemikalieanlegg for dosering av klor, jernklorid og li- kende utstyr som trengs for å drifte vannforsyningsanlegget. I anlegget er det 280 ventiler, hvor omlag 120 kan styres fra kontrollsystemet. Det er selskapet Enwa som fikk mas- kinentreprisen. Selskapet har flere titalls års erfaring med leveranser til vannrenseanlegg. Rør blir pre- produsert av sertifiserte rørleggere og sveisere i lokalene i Sandefjord. Entreprisen til Enwa omfattet også styreskap. For å sikre god prosjekt- gjennomføring var det viktig med godt samarbeid med byggherren, AMNYTT NR. 4 2019 prosjekterende (asplan viak) samt automasjons leverandøren, som var ControlPartner. Enwas leverandør for instrumente- ring var Siemens og var det avgjø- rende for god prosjektgjennomfø- ring at kommunikasjonen var god. Sverre Eidem fra Enwa forteller til AMNYTT at hans selskap har man- ge års samarbeidserfaring med Si- emens. Vår erfaring er at de er en god leverandør og at våre selskaper samarbeider godt. Installasjonen til Enwa er av høy stan- dard. Ved gjennomgang i anlegget kom det klart frem at både produk- sjonen av elementene og installasjo- nen på stedet var utført av dyktige fagfolk. Anlegget er konstruert slik at driftspersonellet har enkel tilgang til alle deler av anlegget. Omfattende instrumenteringspakke Denne leveransen omfattet 130 in- strumenter, både tradisjonell instru- mentering og vannanalyse utstyr. For å kunne gi et helhetlig og kvali- tetsmessig godt tilbud har Siemens samarbeidet med analyse leveran- døren Hach. Hachs har utviklet løs- ninger for vannanalyse siden 1947. Sean Roy Easter fra Siemens har vært ansvarlig for instrumenterings-