AMNYTT 4/2019 - Page 13

13 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Instrumentpakken er omfattende. Analyseutstyr er en del av leveransen Så langt har det ikke vært uplanlagt stans i driften av anlegget. Det vi- ser at renseprosessen er stabil og at driftspersonellet har tilegnet seg god forståelse for renseprosessen. Et spesielt forhold som bør nevnes, er at størrelsen på bygningene ble designet ut fra prosessanleggets behov. Vanligvis må prosessutstyret tilpasses bygningskroppen. Løsning ved Hurdalssjøen gir et svært drifts- og vedlikeholdsvennlig anlegg. Operatører og vedlikeholdsperso- nellet får gode arbeidsforhold, noe som gir driftssikkert anlegg. I tillegg til å sørge for at prosessanlegget fikk tilstrekkelig plass, ble det også bygget egne undervisningsrom. – Vi har mye godt å si om Asplan VIAK, sier Muri. Høy driftssikkerhet I 1994 ble det planlagt et anlegg som skulle forsyne en stor region, men det endte opp med at Ullens- aker kommune ble alene om å byg- ge vannforsyningsanlegget. Det er få driftskritiske punkter i anlegget, men for å sikre høy leveringssikker- het er det to linjer. Kraftforsyning kan være kritisk, så det ble installert et strømaggregat. Hvis det viser seg å være problemer med dette strø- maggregatet er det inngått avta- le om ekstern leie av aggregat. Til pumper som er kritiske i produksjo- nen er det installert svinghjul, det sikrer at det ved strømbrudd ikke oppstår driftsstans. Forholdene er lagt godt til rette for sikker vann- forsyning i Ullensaker kommune. På