AMNYTT 4/2019 - Page 12

12 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Oversiktsbilde gir mye informasjon. Operatørene syns det er bra, de kan lære mye om prosessen Hurdalssjøen Vannbehandlingsan- legg i Ullensaker kommune blir det nyeste tilskuddet rekken av vannbe- handlingsanlegg basert på Molde- prosessen (se faktarute). Anlegget ble formelt startet opp 6. desember 2018, etter kun omlag 14 dager prø- vedrift. Ryddig prosjekt Prosjekterende Asplan VIAK. De har utviklet den velrennomerte Molde- prosessen, som er benyttet i Hur- dalsjøanlegget. Underentreprisene er: • Maskin, som gikk til ENWA PMI o omfatter blant annet rør, ventiler og pumper, maskiner og instrumentering. • Elektro, Nordengen. • Automatisering, som ble vunnet av ControlPartner - Vi har ikke egen erfaring med Mol- deprosessen, men kjenner den godt fra kontakt med andre vannforsy- ningsanlegg, forteller Tor Kristian Muri til AMNYTT. Muri er ansvar- lig for driften ved anlegg. For vårt vedkommende gikk det greit å lære oss hvordan prosessen fungerer og hvordan vi skulle håndtere de drifts- messige forhold. Renseprosessen består av tre trinn: • Sandfilter • UV bestråling • Klortilsetting