AMNYTT 4/2016 - Page 40

40 / 158

AMNYTT # 4 2016
Skal disse bedriftene unngå å gjøre feil , bør de kontakte leverandører som har erfaring med å installere slike løsninger . – Vi hos Siemens har som sagt 10 års erfaring , sier Rem . Denne erfaringen vil være verdifull for alle bedrifter , uansett størrelse . Teknologien er godt utviklet , så det er ingen grunn til å avvente ytterligere utvikling . Jo tidligere bedriftene installerer slike løsninger , dess mer erfaring vil de tilegnet seg . Denne erfaringen er viktig når forretningsstrategier skal utvikles videre . Bedriftene må være villig til å endre seg raskere i fremtiden enn det vi er vant til frem til i dag . De digitale verktøy vil være helt avgjørende for å kunne gjennomføre slike endringer raskt og med minimale feil .

Et begrep mange må lære seg er ; digital twins

Må rekruttere ungdom På den andre siden krever den nye teknologien at det samarbeides på alle nivåer og over faggrenser , for at mulighetene skal kunne utnyttes så optimalt som mulig . – Med hensyn på det sist nevnte poenget har vi et stort fortrinn i Norge . Det har i mange tiår utviklet seg en kultur for samarbeid i norske bedrifter . Det gjelder både mellom ledelse og ansatte og over faggrenser . Videre er det også avgjørende å motivere ungdommen til å jobbe i industrien . Digitale verktøy kan være et viktig rekrutteringselement . Ungdommen er oppvokst med å benytte digitale løsninger og benytter denne teknologien i alle sine gjøremål . Kan industribedriftene tilby arbeidsplasser hvor slike verktøy er sentrale i arbeidsoppgavene , vil det bli lettere å motivere unge mennesker til å utdanne seg og ta seg jobb i industrien , er Rems budskap . Med en ungdommelig arbeidsstokk og fleksible verktøy vil norsk industri få den konkurransekraften som kreves i morgensdagens markedssituasjon .
Digital twins - Et begrep mange må lære seg er ; digital twins , forteller Rem . Alle elementer i verdikjeden må beskrives i en digital modell . Det er denne modellen som betegnes som den digitale tvilling . Modellen benyttes til å simulere hvorledes den fysiske løsningen skal designes og driftes . Det gjelder både produksjonsutstyr , produkter og kundeoppfølgingsløsninger . Dess riktigere eller mer nøyaktig en modell er , jo mer optimal blir beslutningene . Dokumentasjon på digital form blir helt avgjørende . Det er beskrivelsene av produkter , prosesser og produksjonsløsninger som skal benyttes i simulering , som danner grunnlag for beslutninger .
Men i tillegg til beregninger og simuleringer er måling og innsamling av data et viktig fundament for god utnyttelse av digitaliserte løsninger . Med gode målinger kan avanserte analyser gi mye verdifull informasjon om kundenes behov og optimal utnyttelse av produksjonsutstyr og vare distribusjon . Er vi forberedt . Oppmerksomheten på mulighetene digitalisering og IIoT kan gi har økt raskt det siste året . Spørsmålet er om norsk industri er forberedt på hvilke
40 / 158 Skal disse bedriftene unngå å gjøre feil, bør de kontakte leverandører som har erfaring med å installere slike løsninger. – Vi hos Siemens har som sagt 10 års erfaring, sier Rem. Denne erfaringen vil være verdifull for alle bedrifter, uansett størrelse. Teknologien er godt utviklet, så det er ingen grunn til å avvente ytterligere utvikling. Jo tidligere bedriftene installerer slike løsninger, dess mer erfaring vil de tilegnet seg. Denne erfa &vVW"fFr:W"f'&WFw77G&FVvW"6WGfW2fFW&R&VG&gFVR:Rl:g&PfƖrF :RVG&R6Vr&6W&Rg&VFFVVFW@fW"fBFg&VFFrFRFvFRfW&L;fl:g&RVBfv;&VFRf" :RVRvVl;&P6ƖRVG&vW"&6BrVB֖RfVࠤEB3@( Р#`WB&Vw&WvR:P:g&R6VrW#FvFGv0:R&V'WGFW&RVvFХ :RFVG&R6FV&WfW"FVRFVvVBFWB6&&VFW2 :RRl:VW"rfW"fvw&V6W"f"BVƖvWFVR6VRWFGFW0<:RFB6VƖr( 2VBV7 :RFWB67@WfFRVvWB"fWB7F'Bf'G&&vRFWB"vRF:W"WGfWB6VrVVGW"f 6&&VB'6R&VG&gFW"FWBvVFW",:VFPVVFV6Rr6GFRrfW"fvw&V6W"fFW&RW"FWBw<:Rfv;&VFR :RFfW&PVvFVF :R&&RGW7G&VFvFPfW&L;l:g&RWBfFr&V'WGFW&w6VVVBVvFVW"f7BVB :R&VGFRFvFR;6vW"r&VGFW"FVRFVvVR6Rv;&V:VGW7G&&VG&gFVRF'&&VG776W"f"6ƖRfW&L;W"6VG&R&&VG6vfVRfFWB&ƒWGFW&R :RFfW&PVvRVW6W"F :RWFFR6VrrF6Vr& GW7G&VW"&V2'VG6VBVVvFVƖr&&VG77FrfV6&RfW&L;f'6GW7G&l:RFVW'&6V&gFV6&WfW2&vV6FvV2&VG76GV6FvFGv0WB&Vw&WvR:R:g&R6VrW#FvFGv2f'FVW"&VRVVVFW"fW&FVFV:P&W6&fW2VFvFFVFWBW"FVRFVV6&WFVvW26FVFvFRGfƖrFVV&VGFW2F :R6VW&Rf&VFW2FVg66P;6vV6FW6vW2rG&gFW2FWBvVFW ,:VFR&GV67WG7G"&GVFW"rVFVl;vw6;6vW"FW72&FvW&RVW"W";FpVFVW"W"F&Ɨ"&W6WFvVRFVVF6 :RFvFf&&Ɨ"VBfv;&VFRFWBW"&W6&fV6VRb&GVFW"&6W76W"r&GV66;6vW"66&VGFW26VW&r6FW"w'Vrf"&W6WFvW"VFVvrF&W&VvvW"r6VW&vW"W :VƖrr6ƖrbFFWBfFrgVFV@f"vBWFGFV6RbFvFƗ6W'FR;6vW"V@vFR:VƖvW"f6W'FRǗ6W"vזPfW&FgVf&6VFVW2&VbpFWFGFV6Rb&GV67WG7G"rf&PF7G&'W6W"ff&&W&VGBW&6ֆWFV :RVƖvWFVRFvFƗ6W&prBv" ;B&6BFWB67FR :W&WB7 ;'6:VWBW"'6GW7G&W"f&&W&VGB :RfƶP