AMNYTT 4/2016 - Page 36

36 / 158 AMNYTT #4 2016 Optimal kvalitetskontroll innen produksjon av mineralvann Innenfor produksjon av mineralvann har man i dag nesten brukt opp mulighetene for å optimalisere prosesskontroll og innhenting av data. Kvalitetskontroll derimot er en annen historie. Av Robert: Biederbick, Endress + Hauser Grunnet mikrobiologisk aktivitet i prosessen, eller i mindre grad på grunn av reduksjon i nitratinnholdet i råvannet, kan nitrogenforbindelser gi opphav til økte konsentrasjoner av nitritt. Dette kan forekomme for eksempel grunnet nedstengte systemer for fjerning av jern, eller i normale produksjonssykluser i oppstartfasen for en ny uke. Stillestående eller dødt vann kan være et problem her. Utfordringen er å detektere nitrat eller nitritt så tidlig som mulig i denne fasen, slik at svinn kan reduseres. Typiske målesteder for online analysatorer vil være i etterkant av fjerning av restjern. Ved å benytte «Liquiline CA80», kan man måle nitritt nivået kontinuerlig. Høyfrekvente analyser og rask responstid betyr at man kan operere anlegget med en høyest mulig grad av sikkerhet. En automatisk prosedyre for rengjøring og kali- brering gjør at analysatoren får en lang og pålitelig «oppetid». Dette utgjør en stor forskjell fra 2-3 år tilbake i tid. Det fotometriske eller kolorimetriske måleprinsippet muliggjør en pålitelig sammenligning av analyseverdiene mot lab-målinger. Dette innebærer ikke at lab-målingene blir overflødige, men at man får et online og kontinuerlig sammenligningsgrunnlag for disse. For det første betyr dette at mindre råvann trengs å gå til spille med påfølgende mengde avløpsvann. For det andre betyr dette at prosessen blir mer sporbar og dokumentert, slik at man sikrer kvaliteten og tilliten til sluttproduktet. Dette er viktig både for forbrukerne og for bedriften. «Liquiline CA80» kan også benyttes til å analysere både jern og mangan. For drikkevanns produksjon er parametere som fosfat, ammonium og aluminium tilgjengelig.