AMNYTT 4/2016 - Page 14

14 / 158

AMNYTT # 4 2016
Åpen kommunikasjonsløsning er selve fundamentet for å kunne åpne for fri konkurranse på applikasjonsnivå .
Wintershall Norge har hatt stor oppmerksomhet rettet mot kostnadssiden . Ådne Baer-Olsen , global salgssjef for Olje og gass , forteller at de ser at Goodtech Projects & Services har en svært effektiv prosjektorganisering . Organiseringen er basert på tillit mellom oppdragsgiver , leverandør og integrator . Dette tenkesettet har blant annet resultert i at Winthersall har gitt mer ansvar til leverandør og integrator , enn det som har vært tradisjon i offshore prosjekter . Nye ideer blir da enklere å følge opp .
I løpet av prosjektet har de involverte partene fått god opplæring i Consiliums teknologi . Det betyr at sluttbruker og integrator kan ta mer ansvar for drift og vedlikehold når systemet er idriftsatt .
Komplementær kompetanse For å kunne møte kravet om høy sikkerhet , kostnads effektiv gjennomføring og kort installasjons fase på Brage plattformen , er det avgjørende å kjenne Teleperm teknologien til bunns . Goodtech Project & Services har gode testfasiliteter , som også omfatter Teleperm systemer . Dette er et viktig element , som er avgjørende for sikre at det ikke blir noe nedetid under installasjon og igang-

Om Brage-feltet

Illustrasjon : Wintershall
Brage-feltet er Wintershall Norges første produksjonsfelt hvor vi er operatør . Feltet ligger i blokkene 30 / 6 , 31 / 4 , og 31 / 7 , rett øst for Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen og 125 kilotmeter vest for Bergen . Havdypet er 140 meter . Den første oljen på Brage ble produsert så tidlig som i 1993 , da feltet ble driftet av Hydro . Statoil overtok i 2009 , men fra 1 . oktober 2013 ble Wintershall Norge operatør . Brage er en integrert plattform med boligkvarter , reservemodul , prosessmoduler , boremoduler , brønn og manifoldområder . Boligkvarteret har en kapasitet på 130 personer . Brage er bygd ut med en bunnfast integrert produksjons- , boreog boliginnretning med stålunderstell . Vanninjeksjon blir benyttet for å øke oljeproduksjonen i Statfjord- , Fensfjorden- og Brentformasjonene . Gassløft brukes i de fleste brønnene , uavhengig av formasjonen . Brage har ingen lagringskapasitet og oljen eksporteres derfor via Oseberg Transport System ( OTS ) til Stureterminalen . Gassen eksporteres via en egen rørledning til Kårstø . Ved bedriften produseres to forskjellige røntgenkontrastmidler ; iohexol ( Omnipaque ®) og iodixanol ( Visipaque ®). I tillegg produseres ett MRI ( Magnetic Resonance Imaging ) kontrastmiddel , gadodiamid ( Omniscan ®) og tetrofosmin , grunnsubstansen til kontrastmiddelet Myoview ®.
14 / 158 Åpen kommunikasjonsløsning er selve fundamentet for å kunne åpne for fri konkurranse på applikasjonsnivå. Wintershall Norge har hatt stor oppmerksomhet rettet mot kostnadssiden. Ådne Baer-Olsen, global salgssjef for Olje og gass, forteller at de ser at Goodtech Projects & Services har en svært effektiv prosjektorganisering. Organiseringen er basert på tillit mellom oppdragsgiver, leverandør og integrator. Dette tenkesettet har blant annet resultert i at Winthersall har gitt mer ansvar til leverandør og integrator, enn det som har vært tradisjon i offshore prosjekter. Nye ideer blir da enklere å følge opp. AMNYTT #4 2016 I løpet av prosjektet har de involverte partene fått god opplæring i Consiliums teknologi. Det betyr at sluttbruker og integrator kan ta mer ansvar for drift og vedlikehold når systemet er idriftsatt. Komplementær kompetanse For å kunne møte kravet om høy sikkerhet, kostnads effektiv gjennomføring og kort installasjons fase på Brage plattformen, er det avgjørende å kjenne Teleperm teknologien til bunns. Goo ѕ)AɽЀM٥́ȁѕљͥѕѕȰͽ)ѕȁQɴѕȸєȁ)٥ѥаͽȁٝɕȁͥɔЁ)ȁѥչȁхͩ()%Ʌͩ]ѕ͡()= Ʌѕ) ɅѕЁȁ]ѕ͡9ɝ́єɽխ͙ͩЁٽȁ٤()ɕѹչѕYͩȁд()ȁɅȸѕЁȁذļаļܰɕЃ()ѕЁȃ᭔ɽխͩMхљɐ͙ɑ ɕд()ȁ=͕ɜɑ؁9ɑͫᕸԁѵѕ()ɵͩͳЁխ́єṹՅ١()ٕЁȁ ɝ!ّЁȀѕȸє Ʌ()ɵͩ ɅȁɥͭͥѕЁȴ()ɽ͕Ёѥͽ̰ѕЁɥѕЁ؁!ɼ()ѕɕ́əȁ٥=͕ɜQɅЁMѕ=QLѥMɕѕɵ()Mхѽٕѽ䰁ɄĸѽȀ́]ѕ͡()͕ѕɕ́٥ɱѥ/ ()9ɝɅȻ ()Yɥѕɽ͕ɕ́ѼͭѝɅѵ() ɅȁѕɕЁљɴمѕȰɕ͕ٕհ()ὰ=՗ ᅹYͥ՗ $ѥɽԴ()ɽ͕͵ձȰɕձȰṸȸ ()͕ɕ́Ё5I$5ѥIͽ%Ʌѵ()مѕɕЁȁͥѕЁͽȻ ()=͍ ѕɽ͵չՉх͕ѥ() Ʌȁ坐ЁչЁѕɕЁɽխ̴ͩɔ()ɅѵЁ5٥ ((0