AMNYTT 3/2019 - Page 68

68 /68 Hovedtemaer i år blir: Erfaringer fra bransjen, nye konsep- ter og teknologi Hybridbåter/ batteripakker Fremtidens havbruk Debatt Bedriftsbesøk til Lerøy - Det er viktig for hele bransjen at produsentene får anledning til å komme med sine problemstillin- AMNYTT NR. 3 2019 ger og erfaringer – forhåpentlig vil noen utfordringer finne sin løsning på en møteplass som er så bredt sammensatt som her, avslutter Ka- rin Sundsvik. Konferansen varer fra klokken 10:50 den 12. juni og avsluttes med lunsj klokken 12:00 den 13. juni. Påmel- ding kan du gjøre på NFEA sin hjem- meside www.nfea.no Bli med til Equinors IOC-senter Offshore Instrumentering 2019 arrangeres i Bergen 5. - 6. juni. Et av høydepunktene i år er besøk til Equinor sitt IOC-senter på Sandsli. Senteret fungerer som Valemons kontrollrom på land, og herfra fjern- styres installasjonen offshore. Tema for konferansen i år er offs- hore instrumentering i digitaliserin- gens tidsalder. Hele den første dagen er viet til mil- jøspørsmål og energistyring. Dag to bygger videre på temaet Valemon og hvordan fjernstyring og fjernar- beid kan organiseres for andre in- stallasjoner – og hvilke muligheter og utfordringer som knytter seg til dette. Vi kommer innom miljøspørs- mål, elektrifisering og energistyring samt hvordan produksjonsoptimali- sering kan automatiseres.