AMNYTT 3/2019 - Page 67

67 /68 Havbruksnæringen får også stor oppmerksomhet fra forsknings- og undervisningsinstitusjoner på grunn av sin industrielle betydning og sitt innovasjonsbehov. 12. juni samles bransjen på Hitra i Trøndelag for å delta på NFEAs konferanse Automatisering i hav- bruksindustrien. Konferansen skiller seg ut ved å foregå «der produsentene er», og dermed også der de teknologiske utfordringene er. Tema for konferansen er næringens rammebetingelser og myndighe- tenes strategi for næringen. Hvor- dan vil den teknologiske utviklin- gen påvirke næringen og hvordan kan miljøaspektet og bærekraften i næringen ivaretas? En rekke le- dende bedrifter og personer fra havbruksnæringen vil drøfte disse spørsmålene i løpet av de to dage- ne konferansen varer. Som nevnt er Hitra valgt som sted blant annet fordi konferansen der- med befinner seg midt i produksjo- nen. Blant annet holder Lerøy til på Hitra, hvor deres nye fabrikk er loka- lisert. Lerøy har invitert konferansen til å komme på besøk, og da vil del- takerne både få se og høre hvordan Lerøy rigger seg for framtiden. NFEAs konferanser er kjent for å samle deltakere fra alle deler av AMNYTT NR. 3 2019 bransjen, ikke bare leverandører og deres kunder: sluttbrukerne. I tillegg til disse ser vi stor deltakelse fra de relevante forsknings- og undervis- ningsmiljøene. Når vi også får besøk av mange deltakere fra små og mel- lomstore bedrifter samt fra større aktører i bransjen, skapes det en vik- tig arena der de rette utfordringene og mulighetene kommer frem og blir diskutert – av en samlet bransje. Avdelingsdirektør Martin Bryde fra Nærings- og fiskeridepartementet holder innledningsforedraget, der han ser nærmere på strategi og rammebetingelser for havbruksnæ- ringen. - Konferansen har i løpet av tre år etablert seg som en møteplass der industrien selv, forskningsmiljøene og leverandørene kan utveksle ideer og erfaringer, og der teknologi står på agendaen, forteller direktør Ka- rin Sundsvik i NFEA. Automatisering i havbruksindustri- en er en teknologikonferanse. Der- for blir naturlig nok presentasjoner av fremtidsrettede ideer og mu- ligheter i en bransje som er i sterk vekst. Vi vil også arrangere en pa- neldebatt på slutten av konferansen der vi spør: Hvorfor går det så sent? Det er tydelig at vi har å gjøre med en utålmodig bransje som vil mye.