AMNYTT 3/2019 - Page 63

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#63 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Ventiler må både styres og overvåkes med smart instrumentering
Opplæring
Emerson gjennomførte opplæring
av BP-operatører basert på inte-
grerte simuleringsløsninger og
en High Fidelity prosessmodell.
Operatørene for plattformen fikk
slik oppleve ekte scenarier med
sannsynlige hendelsesforløp før
systemet og plattformen ble star-
tet opp.
Dette gjorde operatørene i stand til
å effektivt håndtere både norma-
le og unormale situasjoner og løse
eventuelle operasjonelle proble-
mer som kunne forsinket oppstart/
first oil.
”Dette er enda et eksempel på det
gode samarbeidet med BP, i et pro-
sjekt der vi kombinerer velprøvd
teknologi og den beste kompetan-
sen for å sikre en trygg, optimalisert
produksjon i mange år framover,”
sier Lal Karsanbhai, administreren-
de direktør i Emerson Automation
Solutions.
Fjernovervåker
Emersons operasjonelle støtte,
fjernovervåkning og prediktivt ved-
likehold av Clair Ridge og Glen Lyon
baserer seg på Emersons Plantweb™
digitale økosystem, programvare og