AMNYTT 3/2019 - Page 6

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#UROLIGE TIDER
Leder
Verdensøkonomien er inne i urolig farvann. Det er for tidlig
å si hva konsekvensene av diskusjonene mellom USA
og Kina vil medføre. Resultatet kan være sterk redusert
verdenshandel. Det vil påvirke et lite land som Norge, med
en svært åpen økonomi.
Dialogen, eller ordkrig, mellom USA
og Iran kan få konsekvenser for olje-
prisen. Historisk har oljen blitt dyrere
når det er åpne konflikter i et områ-
de som produserer olje. For deler
av norsk næringsliv vil urolighetene
kunne gi økte inntekter. Men sam-
tidig gir det en mer ustabil verdens
situasjon, som vanligvis er negativ
for verdensøkonomien.
De politiske samtaler mellom Kina
og Norge ser ut til å kunne gi et stort
løft for deler av vårt næringsliv. Opp-
dretts og sjømat næringen kan sann-
synligvis høste frukter av det forbe-
drede forholdet ganske raskt.
Innen flere av næringsområdene som
påvirkes av den internasjonale poli-
tiske situasjonen er automatisering
og elektro sentrale fagfelt. Og digita-
lisering er helt avgjørende teknologi
skal noen av de politiske føringene
følges opp.
Teknologi er i seg selv ikke politisk,
men har opp gjennom historien blir
brukt i politiske spill.
Kan norsk næringsliv gjøre noe i den-
ne uoversiktlige tiden? Ja, men det er
på det nasjonale plan. Vårt ansvar er
å sikre god velferd i landet vårt, og
sørge så langt vi har muligheten for
det, sikre at miljø og helse blir ivare-
tatt i virksomheter norsk næringsliv
eier eller samarbeider med.
Forutsetningen for slikt samarbeid
er dyktige fagfolk på alle nivåer.
Som både behersker teknologien og
samspillet teknologi og samfunn. I
dagens samfunn er dette samspillet
viktigere enn noensinne. Oppfordrin-
gen må være at alle tenker over hvil-
ke rammebetingelser utøver vi vårt
fag i. De samfunn som tar vare på sin
befolkning og miljø vil i det lange lø-
pet være vinnere.
Jan Eirik Schiøtz
Ansvarlig redaktør