AMNYTT 3/2019 - Page 57

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#57 /68
ligger inne i kappen. Den litt tregere
responstiden vil ikke ha betydning
dersom den benyttes sammen med
en beskyttelseslomme.
Vital kompensasjon
Temperaturtransmittere inneholder
algoritmer som automatisk kom-
penserer for temperaturen på det
kalde loddepunktet (avvik fra ºC).
Det er også viktig å bruke en egnet
kompensasjonskabel mellom ter-
mineringshodet og transmitteren,
dersom transmitteren er separat
montert. Det vil ellers oppstå nok et
målepunkt i koblingspunktene, og
feilmålingen blir stor. Husk også at
det er viktig å følge polariteten på
kompensasjonskabelen, da lederne
AMNYTT NR. 3 2019
her har forskjellige termiske egen-
skaper, tilpasset metallene i termo-
elementet.
Driftende tendenser
Termoelementer drifter – adskillig
mer enn Pt-100 elementer. Årsake-
ne er mange: driftstemperaturen, og
om den er stabil eller syklisk. Også
kvaliteten på sammenføyningen av
metalltrådene i termoelementet og
konstruksjonen til termoelementet;
med eller uten mineralisolert kabel
virker inn. Dersom prosessgassene
kommer i kontakt med termoele-
mentet og derved forurenser det,
vil det drifte. Dette kan skje ved å
bruke et lommemateriale som ikke
er gasstett, f.eks. noen keramiske