AMNYTT 3/2019 - Page 56

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#56 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Temperaturmåling del 2
– termoelementer
Termoelementer er løsningen for de høye
temperaturmålingene – men er nok ikke lenger det
sikre valget der rask responstid og robusthet i forhold
til vibrasjoner er et must.
Tekst: Rita Refvik, Endress+Hauser AS,
Illustrasjoner: Endress+Hauser/iStockphoto
Termoelementer er den andre stan-
dardmetoden for temperaturmåling
i prosessindustrien. Mens Pt100 er
avhengig av en tilførselsspenning
produserer termoelementet egen
spenning!
Seebeck-effekten
Å måle temperatur med et termo-
element baserer seg på prinsippet
om Seebeck-effekten: Når to ledere i
forskjellige metaller kobles sammen,
og hver ende utsettes for forskjellig
temperatur, oppstår det en spen-
ning. Spenningsforskjellen mellom
det kalde (på transmitteren), og det
varme (målepunktet) loddepunk-
tet måles. Metallkombinasjonene er
standardiserte i henhold til DIN EN
60584, og spenningsøkningen i mV
er tilnærmet proporsjonal med tem-
peraturøkningen. Nøyaktigheten er
standardisert i to klasser.
Termoelementene kan være jordet,
ujordet eller eksponert. Et eksponert
element gir rask responstid, men er
samtidig sårbart for aggressive gas-
ser. Et jordet element er sveiset til
beskyttelseskappen og dermed litt
mer robust. Dette gir en rask re-
sponstid, og brukes der det ikke er
fare for spenningsforstyrrelser fra
andre termoelementer eller annet
elektrisk utstyr. Ved bruk av en hode-
montert transmitter med galvanisk
skille vil det normalt ikke være noe
problem. Et ujordet termoelement