AMNYTT 3/2019 - Page 43

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#43 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Instrumentering blir mer viktig og avansert
Fra å bli ansett som en hindring for
rask gjennomstrømning i produk-
sjonen, er det nå økt forståelse for
hvor sentralt avansert vedlikehold
kan være for høy oppetid i produk-
sjonen, produktkvalitet og å oppnå
et sikkert produksjonsmiljø. Et nytt
begrep som flere faggrupper bør
merke seg er, Sensor Management.
En delvis definisjon er:
Sensorstyring (management) blir
aktuelt når målesystem har mu-
ligheten til aktivt å styre måle-
systemene; det vil si å endre konfi-
gureringen under installasjon eller
drift med utgangspunkt i tidligere
målinger.
Flere produsenter presenterte smar-
te sensorer og digital kommunika-
sjon som IO-Link, som grunnlaget
for prediktivt vedlikehold. I tillegg
til bedre instrumentering og overfø-
ring av store datamengder, vil kraf-
tige analyseverktøy kunne revolu-
sjonere vedlikeholdet. Steget etter
prediktivt vedlikehold kalles smart
vedlikehold.
Kunstig intelligens og maskinlæring
Det ble presentert mer enn 100 ek-
sempler på maskinlærings prosjek-
ter. Når det genereres mye data,
som er et resultat av moderne sen-
sorteknologi, kreves det avanserte