AMNYTT 3/2019 - Page 42

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#42 /68
Snart vil prediktivt vedlikehold
bli vanlig i de fleste
produksjonsbedrifter
Alliansen skal arbeider for å unngå
proprietære frittstående løsninger
for bedre å muliggjøre digital trans-
formasjon i den europeiske industri-
en. Selskapene planlegger å jobbe
med fremtidige medlemmer for å
lage det som kalles Open Industry
4.0 Framework på grunnlag av ek-
sisterende standarder som IO-Link,
OPC UA og RAMI. De interoperabi-
litets testede løsningene skal ikke
bare være tekniske systemer, men
også tjenester. For å sikre at det er
felles forståelse er en målsetting å
utvikle felles semantikk, det vil si
definere ord og begreper som be-
nyttes.
AMNYTT NR. 3 2019
SAPs ansvarlige for digital leveran-
dørkjede, Hala Zeine, sa under en
pressekonferanse at det er utstyr-
sleverandørene som kjenner utsty-
ret best. De har med denne kunn-
skapen de beste forutsetningene til
å analysere data fra produktene og
produksjonslinjer. Videre sa Zeine
at SAP ønsker at det utvikles API-
er som alle brukere og leverandører
får tilgang til. Det må være et sted
å få tilgang til disse APIene, og det
er allianses ansvar å få lagt til rette
for det.
Prediktivt vedlikehold
Den andre viktige utviklingen er
at sensorteknologi og gode ana-
lyseverktøy gir drift- og vedlike-
holdspersonell et helt nytt hjel-
pemiddel, prediktivt vedlikehold.
Vedlikeholdskostnadene vil i frem-
tiden bli sterkt redusert, og oppe-
tiden sterkt økt ved at driftsperso-
nellet kan forutse når utstyr vil feile.
Analyser viser at vedlikeholdskost-
nadene kan reduseres med mellom
10 og 40 prosent med god instru-
mentering og avanserte analyser
av dataene. Så mye som en tred-
jedel av tradisjonelt vedlikehold
kan være bortkastet. Vedlikehold
har også gått gjennom flere faser,
etter hvert som teknologien har
utviklet mer avanserte løsninger.