AMNYTT 3/2019 - Page 33

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#33 /68
samtidig som vi informerer om de
muligheter som siste nytt i teknolo-
gi kan gi.
Siemens har en sterk posisjon i fle-
re segmenter innen automatise-
ring. Digitalisering er helt avhengig
av gode automatiseringsløsninger,
men vi må i fremtiden bli kjent som
et selskap som kan langt mer enn
PLS programmering. Selv om vi er
svært sterke innen dette feltet, har
vi en lang rekke dyktige medarbei-
dere som kan hjelpe sluttbrukerne
innen et bredt felt av industrielle
løsninger.
Mer oppmerksomhet
rettet mot vedlikehold
Med bedre instrumentering av utsyr
kan driftspersonellet få god over-
sikt over helsetilstanden til produk-
sjonsutstyret. Men skal det være
mulig å gi vedlikeholdspersonellet
riktig informasjon, må data analyse-
res på en god måte. – Vår Mindsp-
here, som er en åpen IoT plattform,
kan lagre og bearbeide data fra alle
aktuelle utstyrleverandører, fortel-
ler Bråten. Ved hjelp av apper kan
sluttbrukeren få analysert data, slik
at de kan da velbegrunnede beslut-
ninger om vedlikehold. Mindspherer
kan være portalen inn i den digitale
industrielle hverdag. Prediktivt ved-
AMNYTT NR. 3 2019
likehold blir i fremtiden standard
arbeidsprosess for produksjonsbe-
drifter. Det enkelte foretak behøver
ikke å ta alle muligheter i bruk med
en gang. Men begynn i det små og
lær teknologien. Så vil erfaring vise
hva neste steg kan være
- Målsettingen er klar, sluttkunden
skal se at vi har konkurransedykti-
ge løsninger å tilby, sier Bråten. Det
skal gjelde uansett hvilken teknolo-
gisk løsning som etterspørres. For å
følge med i den raske teknologiske
utvikling vi nå erfarer, har Siemens
etabler selskapet Next 47. Dette
oppstartselskapet sonderer marke-
det for nyetableringer som arbeider
innen teknologisektoren. Finner de
en gründerbedrift som tjener pen-
ger, med en teknolog som ser inter-
essant ut, er det aktuelt med opp-
kjøp. Noen selskaper blir heleid av
Siemens og produktene tilpasset
den overordnede forretningsstra-
tegien. Andre selskaper blir enten
solgt, eller Siemens beholder en eie-
randel. 47 henspeiler på at Siemens
ble grunnlagt i 1847 og man nå ut-
vikler en forretningsstrategi som
skal sikre bærekraft frem til 2047.
- Vi jobber svært målrettet for å bli
en konkurransedyktig samarbeids-
partner i den digitale hverdag, sa
Bråthen avslutningsvis til AMNYTT.