AMNYTT 3/2019 - Page 32

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#32 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Som nyutnevnt administrerende direktør
har bråten jobbet my med å få en god ledergruppe
ledet prosessautomatisering og dri-
ves virksomheten, får nå ansvaret
for Portfolio selskapet for høyspent
motorer.
Opplæring blir sentralt
- Vi må utvikle vår egen organisa-
sjon slik at vi evner å hjelpe kunde-
ne til å finne konkurransedyktige di-
gitaliseringsløsninger, sier Bråthen i
samtalen med AMNYTT. Min visjon
er at vi skal være en viktig partner
for utvikling av kundene. Kompe-
tanse er avgjørende for å kunne ta
i bruk den nye teknologien. Allere-
de i dag har vi flere medarbeidere
med gode kunnskaper om den nye
teknologien, men vi må systematisk
gjennomføre intern opplæring. Kun-
dene skal erfare at vi som selskap
har helt oppdatert kompetanse om
de nyeste teknologier og løsninger.
- Nå er det enda viktigere enn tid-
ligere å snakke med ledelsen om
hvilke muligheter teknologen kan
gi, sier Bråthen. Vi må evne å invol-
vere alle nivåer i bedriften, i proses-
sene med å ta nye løsninger i bruk.
Innføring av digitale systemer er i
stor grad snakk om organisasjons-
utvikling. Men vi må også ha forstå-
else for bedrifter som har en mer
konservativ forretningsstrategi. Det
er naturlig at noen foretak ikke ser
behovet for å ta steget inn i en full
digitalisert hverdag nå. Vår oppgave
mot denne kundegruppen er å tilby
løsninger og produkter som sikrer
at de når siden forretningsmål i dag,