AMNYTT 3/2019 - Page 31

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#31 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Frank Bråten blir Siemens
mest sentrale person i Norge innen industriell digitalisering
enkelte områder vil gjøre oss ster-
kere og mer fleksible.
Det blir ingen oppsigelser, hverken
sentralt eller i Norge, på grunn av
omorganiseringen. Men noen om-
plasseringer vil det nok bli etter
hvert. Kaeser anslo at det på kon-
sernbasis vill bli om lag 10 00 færre
ansatte. De fleste i felles funksjo-
ner. Men samtidig forventer ledel-
sen at det vil bli behov for 30 000
flere medarbeidere, som et resul-
tat av en mer konkurransedyktig
organisasjon.
Fra 1. april ble endringene gjort gjel-
dene i Norge. De nye selskapene får
større ansvar fore egen virksomhet
og blir mer selvstendig enn de tid-
ligere divisjonene. Frem til nå har
Frank Bråten vært leder for divisjo-
nen Factory Automation i norske
Siemens. Bråten blir nå leder, ad-
ministrerende direktør, for selska-
pet Digital Industries i Norge. - For
å sikre at vi får gode resultater av
endringene i organisasjonen har
vi jobbet mye med å etablere den
nye ledergruppen, sier Bråthen. Nå
er hovedjobben å få hele selskapet,
altså alle ansatte, til å dra i samme
retning.
- I tillegg blir det nok noen få min-
dre selskaper til, som vil bli kalt
Portfolio Company POC, forteller
Bråthen. Roar Søvik, som tidligere