AMNYTT 3/2019 - Page 16

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#16 /68
AMNYTT NR. 3 2019
me skjedde omlag ti år senere. Når
nye linjer blir installert blir som re-
gel siste generasjon teknologi tatt
i bruk.
Marius Fagernes er helt sentral i
arbeidet med å redusere trykkluft
tapene
Med det brede produktspekteret
blir det en del omstilling i pro-
duksjonslinjene. I næringsmidde-
lindustrien er det store krav til
hygiene, derfor er det en god del
rengjøringsprosedyrer som gjen-
nomføres.
Teknisk sett sier Fagernes at an-
legget grovt sett kan sies å bestå
av tre forskjellige teknologigene-
rasjoner. De eldste anleggene er
fra anlegget ble etablert på 1980
tallet. Ved årtusen skiftet ble deler
av anlegget oppgradert. Det sam-
- I fjor ble styresystemet for anleg-
get oppgradert. I utgangspunktet
standardiserer vi på Siemensutstyr,
forteller Fagernes. Årsaken er at
denne leverandøren har et svært
bredt produktspekter. Så ved spe-
sielle behov, vil det som regel være
et Siemens produkt som dekker
våre ønsker. I produksjonen på
Gjelleråsen er det mye flytting av
produkter. Det foregår enten ved
transportbånd eller ved hjelp av
roboter. Totalt er det 20 roboter i
anlegget. All produktomstilling er
automatisert. Det sikrer minimum
av manuelle operasjoner. Automa-
tiseringen reduserer mulighetene
for menneskelige feil, og gir derved
høyest mulig oppetid.
I tillegg til omstilling fra et pro-
dukt til et annet, er det også sta-
dig endringer i selve anlegget. Når
det utvikles nye produkter, som
for eksempel ny flaskedesign, må
deler av en produksjonslinje byg-
ges om. Det er et levende anlegg
på Gjelleråsen, som må pleies hele
tiden. En viktig del er trykkluftan-
legget.