AMNYTT 3/2019 - Page 15

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#15 /68
AMNYTT NR. 3 2019
- Vi kan måle trykk, flow, tempe-
ratur og energiforbruket, forteller
Fagernes. Instrumentene må være
fastmontert. Erfaringene vår er at
clamp on ikke gir gode nok målin-
ger. Vi arbeider med å få måleverdi-
ene overført til SD anlegget og ser
på hvordan denne informasjon skal
presenteres for å kunne analysere
helsetilstanden i trykkluftanlegget.
Opp læring er helt sentralt.
Både ledelsen og drift- og vedlike-
holdspersonellet må ha et minimum
av kunnskap om hvor kortbart det
er med lekkasjer i trykkluftanlegg.
Det gjelder både for energikostna-
dene og oppetiden i produksjonen.
Kursing av ansatte er viktig. Ringens
har benyttet selskapet TYLEKK i
opplæring av ansatte. Daglig leder
i selskapet, Tyge Filseth, forteller
at Fagernes har gjort en god jobb
med å få alle aktuelle medarbeidere
til å forstå viktigheten av å få redu-
sert lekkasjer i anlegget. – Drifts- og
vedlikeholdspersonellet må være på
ballen daglig, skal helsetilstanden i
et anlegg blir så gunstig som drifts-
forholdene kan gi, sier Filseth. Men
Fagernes forteller at de må benytte
spesialister på trykkluft med jevne
mellomrom. - Erfaringen er at disse
spesialistene finner flere lekkasjer
enn vi gjør i den daglige driften, sier
I alt er det syv aggregater i
produksjonen på Gjelleråsen
Fagernes. Vi må derfor systematisk
benytte personer som Filseth til å
sjekke anlegget vårt.
Omfattende anlegg
På Gjelleråsen har Ringnes seks
produksjonslinjer. Det omfatter pro-
duksjon av drikkevarer, øl, brus eller
vann, blåsing av flasker, fylling, pal-
letering og distribusjon. I alt arbei-
der 750 personer i anlegget. Byg-
ningsmassen er på 70 000 m2. Alle
produkter i porteføljen til Ringnes,
unntatt Farris og Imsdal, produse-
res på Gjelleråsen.