AMNYTT 3/2019 - Page 14

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#14 /68
AMNYTT NR. 3 2019
nå er at om lag 2/3 av tapene vi fant
ved den første gjennomgangen i
2016 er fjernet. Antall lekkasjer i et
trykkluftanlegg er helt avhengig av
anlegges art og hvor ofte det blir
kontrollert. Den beste parameter for
å måle hvor godt et anlegg blir dre-
vet, er å se på antall lekkasjer. Hvis
det er en synkende kurve, er det et
mål på at det gjøres en god jobb
med å sikre at bedriften har et godt
anlegg. Når kurven for antall lekka-
sjer flater ut, må det evalueres hvor
stor arbeidsinnsats som skal brukes
i dette arbeidet.
God installasjon er viktig.
Sensoren må ha solid innfesting
lekkasjene. Innsatsen var stor og
60 prosent av feilene som ble fun-
net ble reparert. Etter et halvt år ble
det utført en ny kompressoranalyse,
som viste at det hadde vært en re-
duksjon i trykklufttapet på 44 pro-
sent. Denne reduksjonen ga en be-
sparelse i energiforbruk på 420 000
kWatt.
- Vi er nå kommet så langt i arbeidet
med å redusere lekkasjer, at utbe-
dringer nå utføres fortløpende som
en del av det daglige vedlikeholds-
arbeidet, forteller Fagernes. Status
Prediktivt vedlikehold
- Selvsagt er vårt mål å kunne ha et
system for prediktivt vedlikehold,
sier Fagernes. Men status i dag er
at leverandørene av trykkluftanlegg
ennå ikke har utviklet effektive nok
løsninger, det vil si instrumentering
og analyseverktøy, som setter bru-
keren i stand til å ha prediktivt ved-
likehold. Vi kan få noe. Det er mulig
med dagens instrumentering å tren-
de utviklingen av lekkasjer. Har vi
denne informasjon kan vi selv sette
nivå, set punkt, for hvor stor lekkasje
vi kan akseptere. Det blir en teknisk
økonomisk avveining. Hva er kost-
naden for å utbedre lekkasjene, sett
opp mot energi gevinst og oppetid
i anlegget.