AMNYTT 3/2019 - Page 13

#automasjon#, #automatisering#, #instrumentering#, #sensor#, #elmotor#, #Ethernet#, #PLS#, #kontrollsystem#, #nivåmåler#, #trykkmåler#, temperatursensor#, #mengdemåler#, #frekvensomformere#13 /68
AMNYTT NR. 3 2019
Trykkluft er en forutsetning for å få god flyt i produksjonen
tet de opp et systematisk arbeid for
å få kontroll på trykkluftforbruket,
og derved også energiforbruk. – Vi
ble bevisst på at lekkasjer i trykkluf-
tanlegget er mer en bare tapt luft,
sa Marius Fagernes til AMNYTT. Han
er nå prosjektleder og arbeider med
mange forbedringsaktiviteter i kon-
sernet. Tapt trykkluft er også tapt
energi, så kostandene kan bli for-
holdsvis store.
Det er en god del omstilling i pro-
duksjonen, som påvirker helsetil-
standen i trykkluftanlegget. I alt er
det syv kompressorer i trykkluftan-
legget til Ringnes. I tillegg en blåse-
kompressor som gir 30 bars trykk.
– Vi leide inn ekstra hjelp for å gå
over hele anlegget vårt, forteller
Fagernes. Det var Filseths selskap
TYLEKK som hjalp Ringnes med å
finne lekkasjer i anlegget.
Skal et trykkluftanlegg fungere god
må drifts- og vedlikeholdsperso-
nell ha forståelse og bevissthet på
hvor betydningsfullt kontinuerlig
oppfølging er. Det ble gjennomført
opplæring i drift og kontroll av dis-
se anleggene. Målsettingen var at
personellet i sin daglige virksomhet
skal følge med på hvorledes trykk-
luftproduksjonen utvikler seg.
Store gevinster
Etter gjennomgangen i 2016 ble det
lagt opp et program for å reparere