Ako sa stravovať 1 - Page 11

3.dostať kvalifikovanú zdravotnícku podporu a starostlivosť stomasestry pred operáciou aj po operácií v nemocnici a poradenstvo v jeho komunite 4. pripraviť rodinu alebo osobných opatrovateľov na potrebu zvýšeného porozumenia pri začlenení do rodiny (komunity) a nových podmienok, nevyhnutných pre dosiahnutie uspokojivého a prijateľného štandardu života so stómiou 5. dostať plné a nezaujaté informácie o všetkých relevantných dodávateľoch stomických pomôcok a výrobkov dostupných v jeho krajine 6. mať neobmedzený prístup k všetkým dostupným pomôckam 7. poskytnúť stomikovi informácie o jeho národnej organizácii stomikov, o službách a podpore, ktorú od nej môže dostať 8.byť chránený proti všetkým formám diskriminácie 9. dostať uistenie, že osobné informácie, týkajúce sa jeho zdravotného stavu budú uchovávané v tajnosti a diskrétne, aby bolo zabezpečené jeho právo na súkromie a že žiadne informácie o jeho zdravotnom stave nebudú zverejňované žiadnou osobou, ktorá má prístup k týmto informáciám, ani osobami, ktoré sa angažujú v predaji alebo distribúcii stomických pomôcok. Takisto osobami, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na zabezpečovaní osobnej starostlivosti stomikov bez jeho osobitného súhlasu Zostavené Koordinačným výborom IOA jún 1993, zrevidované jún 1997 Revidované a schválené Valným zhromaždením delegátov na 11. Svetovom kongrese IOA, Porto, september 2004 a 2007