ACT!NOW nr. 0 Introductienummer - Page 10

O

ACT! werkt samen. Alleen op die manier kunnen wij onze hoge ambitie realiseren. Wij zoeken alle partijen op die bij kunnen dragen aan het oplossen van het hardnekkige probleem van thuiszittende kinderen.

Van Stakeholders naar Shareholders

10

mschrijving van het woord

Stakeholder: een belanghebbende of

stakeholder is iemand die invloed

ondervindt van (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie of een onderdeel hiervan. Stakeholders zijn personen of groepen die invloed hebben op een project, afdeling of organisatie en/of er door worden beïnvloed.

Vanuit ACT! werken wij samen met personen of organisaties die invloed kunnen uitoefenen op de aanpak van het thuiszittersprobleem. Een opsomming:

• de thuiszittende kinderen

• ouders van de thuiszittende kinderen

• docententeams, zorgteams en directie binnen de scholen

• leerplichtambtenaren

• samenwerkingsverbanden

• gezins- en jeugdzorgprofessionals

• maatjes die wij opleiden

• sleutelpersonen die de kinderen ondersteunen

• onderwijskundigen en psychologen

• rechtskundigen

• gemeente functionarissen en wethouders

• plaatselijke en landelijke politici

• ministerie OCW tot in de top

• inspectie van het onderwijs

• en waar nodig nog meer!

Worden zij ook 'shareholders'?

Indien deze opsomming lang lijkt, is dit in tegendeel eigenlijk niet uitzonderlijk. Er is geen positie in de samenleving te verzinnen waarin burgers en dus ook kinderen met zo'n krachtenveld van stakeholders te maken hebben.

ACT! vindt dat het krachtenveld een verschuiving verdient: als ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en daar ook verantwoording voor moeten afleggen bij conflicten en gebeurtenissen, dan moeten zij ook zeggenschap en beslissingsmacht hebben. In het geval van thuiszittende kinderen blijkt dit niet het geval.

Daarom is het nodig om het samenwerkingsnetwerk te richten. Daarom is het richten van de beïnvloeding nodig.

Op de volgende pagina's leest u hoe wij denken de beïnvloeding te bewerkstelligen.

Tenslotte: alle genoemde stakeholders zullen in dit magazine de komende maanden aan het woord komen. Zij het met nieuwsberichten, interviews of ingekomen stukken.