Abdon 4/2018 Abdon 4_2018 - Page 15

V LASTNÁ TVORBA Tvár zákona Autor: Romanus von Rayne Zdroje: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601#predpis.hlava-druha https://differencecamp.com/lawyer-vs-attorney-differences/ Využitý software: Paint 13