AŠ KITOKS - Page 14

AŠKITOKS

SPECIALIŲJŲPOREIKIŲ VAIKAI : UGDYMAS .

VISUOMENĖSPOŽIŪRIS

„ Sužinojusdiagnozę , išpradžiųištiko šokas . Daugminčiųsukosigalvoje , kodėlbūtentmums , kądarytitoliau . Pirma , niekonežinojauapiesindromą , antra , atrodėneįtikėtina , kaipvieną kartąsusitikusgalimanustatytidiagnozę . Vyruišiąinformacijąpranešiau skypu "– tuometujisdirboNorvegijoje . Darirdabar prisimenu , kaipabuverkėmeskirtingose ekranopusėse . Buvolabaisunku – jistoli , niekuonegalėjomumspadėti , aš – vienasu dviem vaikais . Atrodėneteisinga , kadmūsų lūkesčiaitarsižlugo , jaučiausilygpalaidojusi sveikąvaiką . Ieškojomeinformacijos internete , kalbėjomės , kądarytitoliau . Irkuo daugiauskaitėme , tuolengviaudarėsi – juk galimaišmokyti , pakeistisituaciją . Buvome pasiryžętąpadaryti . Suvokėme , kadvistiek mylimesavovaiką , kadniekasnepasikeitė , tikatsiradodarvienasvardasšalia Valdo Aspergeris . Neieškojomekaltų , tik reikėjotrupučiolaikosusigyventiirsuvokti , kądarysimetoliau . Iršiandienmumsnekyla klausimų , kodėlarkaskaltas , mumsdaug svarbiau – kągalimepadaryti .“

12