50 ΘΕΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟ

165 Θζςεισ και Ρροτάςεισ 50 ΕΚΛΕΚΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΑΡΕΜΒΑ΢ΕΙ΢ για το Φυςικό και το Ανκρωπογενζσ Ρεριβάλλον για τθν Κοινωνία και τον Ρολιτιςμό Αειφορία, Διαχείριςθ Αςτικϊν Αποβλιτων, Ενζργεια, Ξλιματικι Αλλαγι, Αγροτικι Υαραγωγι και Υοιότθτα Ψροφίμων, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Ελλάδα, Εμπορικζσ Χυμφωνίεσ TTIP CETA TiSA, EURATOM, Υυρθνικά Τπλα και Υυρθνικι Ενζργεια, Χρζοσ, Χκουριζσ - Eldorado Gold, Δάςθ, Αιγιαλόσ, Χλωρίδα, Ψουριςμόσ, Αχελϊοσ, Αςτικά Υάρκα, Πζςα Παηικισ Πεταφοράσ και Σδικι Αςφάλεια, Φφπανςθ, Υρόςφυγεσ - Πετανάςτεσ κ.λπ. 2017 1