Информатор на општина Новаци 42

     Новаци и Алмопија продолжуваат со проектот „Жива историја жива природа“стр.3 Градоначалникот Котевски на заеднички консултативен комитет помеѓу ЕУ и Република Македонија-стр.4 Започна да се реализира Проектот за проширување на системот за наводнување ,,Стрежево – Јужен крак”- стр.5 Општина Новаци со италијански и шпански партнери ќе ги зајакнува капацитетите и вештините на младите - стр.10 1