Информатор на општина Новаци 33

    Општините Новаци и Коломбел ќе го развиваат меморијалниот туризам- стр.3 Поплавени 400 хектари земјоделски површини во Гнеотино, општина Новаци—стр.4 ФОД ќе гради стопански коплекс во Новаци-стр.9 Општина Новаци исплатила 140 000 денари парична помош за 28 новороденчиња во 2014 година– стр.10 1