Информатор на општина Новаци 21

 Започна да се гради локалниот патен правец Гнеотино-Брод — стр.3  Отворена нова продавница за колонијал во с.Рибарци —стр.4  Општина Новаци во 2013 година доделила 145 000 денари парична помош за 30 новородени деца –стр.7  4 милиони денари за обнови на цркви и манастири во општина Новаци - стр.8 1