2023 PROJOB WORKWEAR 2023 PROJOB Workwear SV NWP | Page 4

SUSTAINABILITY

PROJOB är ett dotterbolag inom den börsnoterade koncernen New Wave Group . På New Wave Group tror vi på klassisk design och bra kvalitet – ett koncept som aldrig blir omodernt . Det skapar förutsättningar för ett långsiktigt användande så att vi kan minimera onödigt slöseri av jordens resurser .
Det är viktigt för oss som koncern att våra produkter är säkra och fria från förbjudna ämnen . Därför måste vi säkerställa att vi har den kunskapen som krävs för att bedriva ett ansvarsfullt kemikaliearbete . Koncernen ingår i Swereas Kemikaliegrupp . Ett sammanhang som lägger grunden till arbetet med att reducera och byta ut kemikalier till bästa tillgängliga alternativ , i linje med god tillverkningssed och Miljöbalkens allmänna hänsynsregler .
Våra leverantörer måste följa de krav och restriktioner som framgår av koncernens kemikalielista . Listan är utformad efter gällande lagstiftning , exempelvis REACH , samt med hänsyn till olika branschrekommendationer och standarder . Detta medför att kraven som helhet ofta är striktare än aktuell lagstiftning . Vi gör även stickprovskontroller för att säkerhetsställa att kraven följs .
TRANSPORT OCH LOGISTIK Transport och logistik är nyckelfrågor för hela koncernen och vi har två huvudsakliga strategier för att minska vår miljöpåverkan . Till att börja med strävar vi alltid efter samlastning mellan bolagen , så att containrar alltid är optimalt fyllda och vi undviker onödiga eller halvfulla transporter . Vidare arbetar vi för att påverka de rederier och transportföretag som vi samarbetar med . Det gör vi exempelvis genom vårt medlemskap i Clean Shipping Index . Nätverket , som grundades 2007 , utvärderar och sätter press på rederier att använda bättre bränslen och fartyg med bättre miljöprestanda .
ÖKO-TEX STANDARD 100 De flesta av PROJOBs produkter är certifierade enligt Öko-Tex standarden . Märkningen försäkrar att tillverkningsprocessen tar hänsyn till miljön samt att plaggen inte innehåller några hälsofarliga ämnen . Läs mer på www . oeko-tex . com
������������ ���������������
BÄTTRE ARBETSVILLKOR New Wave Group vill alltid finnas nära produkttillverkningen . Vi har inköpskontor i Asien där vår egen CSR-personal ansvarar för den dagliga kontakten med leverantörer , gör besök , kvalitetskontroller och inspektioner . Allt med målsättningen att tillverkningen sker med hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter .
New Wave Group är medlem i Amfori ( tidigare BSCI ) ett globalt initiativ där företag samarbetar för att förbättra arbetsvillkoren i leverantörskedjan . Alla medlemmar har en gemensam uppförandekod som bygger på ILO-konventionerna och FN : s Deklaration om mänskliga rättigheter . Där ställs bland annat krav på minimilön , reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma . Som medlem i Amfori har vi också ett åtagande att låta leverantörer bli granskade av ett oberoende testinstitut . Vi arbetar således både med interna och externa inspektioner . New Wave Group har sedan tidigare undertecknat Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh , ett internationellt avtal mellan företag och fackförbund för att förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh . Fler än 2 miljoner arbetstagare berörs direkt av Ackordet som därmed är ett av våra mest betydelsefulla projekt inom socialt ansvarstagande .
4