2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD | Page 30

28 . Խուդինյան Գ . Ս ., Ռուբեն Սաֆրաստյան , Մուսթաֆա Քեմալ . պայքար Հայաստանի Հանրապետության դեմ 1919-1921 թթ ., - Վէմ համահայկական հանդես , 2019 , հոկտեմբեր-դեկտեմբեր , թիվ 4 ( 68 ), էջ 260-269 :
29 . Ավետիսյան Գ ., Լույս է տեսել Ռուբեն Սաֆրաստյանի Մուսթաֆա Քեմալին նվիրված գիրքը , - Orer , Մայիսի 15 2019 :
30 . Աբուսէֆեան Մ . Ռ ., Պրոֆ . Ռ . Սաֆրաստեանի « Մուսթաֆա Քեմալ , Պայքար Հայաստանի Հանրապետութեան դէմ ( 1919-1921թթ .)» հրատարակութեան առիթով , - Asbarez , October 22 , 2019 :
31 . Ավետիսյան Գ ., Մուստաֆա Քեմալի ստորագրությունը կրող փաստաթղթերն ու գաղտնի ելույթները ՝ Ռուբեն Սաֆրաստյանի նոր գրքում , - Iravunk . com , 28.04.2019 :
32 . Academicians , - http :// greenstone . flib . sci . am / gsdl / cgi-bin / library . cgi ? e = q-01000-00- --off-0academic--00-1----0-10-0---0---0direct-10-TX--4----Doc---0-1l--11-hy-50--- 20-about- % d5 % bd % d5 % a1 % d6 % 86 % d6 % 80 % d5 % a1 % d5 % bd % d5 % bf % d5 % b5 % d5 % a1 % d 5 % b6--00-3-1-00-0--4--0--2-0-11-10-0utfZz-8- 10 & a = d & c = academic & srp = 0 & srn = 2 & cl = search & d = HASHe1e42820b917e4b49738 52
2022 APRIL
30