2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD | Page 28

6 . Вяткина Р . Р ., Р . А . Сафрастян . Доктрина османизма в политической жизни Османской империи ( 50 — 70 гг . XIX в .), издательство АН АрмССР , Ереван , 1985 , 147 с ., - Реферативный журнал Общественные науки в СССР . серия 5 : история , ИНИОН АН СССР , 1986 , с . 141 - 143 .
IN GERMAN 7 . Aus der Universität Bochum , ADK : Armenisch-Deutsche Korrespondenz , 1999 ,
Heft 4 , Nr . 106 , S . 43 .
8 . Drießen M ., Stipendiat aus Armenien : Zimmer mit Aussichten , Rubens : Zeitung der Ruhr-Universität : Nachrichten , Berichte und Meinungen , 1999 , November 30 , Nr . 48 , S . 6 .
IN TURKISH 9 . Yıldız V ., İki Avrasya ve Safrastyan ' ın Raporu , - Teori Aylık Dergi , Istanbul , 2002 ,
Sayı : 147 , Nisan .
10 . Nahapetyan H ., Ruben Safrastyan assembled his approaches to Turkish-Armenian Relations in a book , published in Armenia : “ Wall between neighbors is impossible ”. – Agos , Istanbul , 1 August 2003 ( in Turkish ).
11 . Çakmaklı Mehdiyev G ., Ermeni düşünce sisteminde Atatürk ’ ün kimlik anlayışı ve onun Ermeni toplumuna tanıtıması üzerine ( Ermenice kaynaklar ışığında ), - 9 . Uluslararasi Atatürk kongresi - The 9 th International Congress on Atatürk , 12-15 Kasım / November 2019 , Amasya . Bildiriler : I . Cilt . Yayına Hazırlayanlar : Uzm . Erdem Ünlen , H . Aytuğ Tokur . ANKARA : Atatürk Kültür , Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu , Atatürk Araştirma Merkezi Yayinlari , 2021 .
IN ARMENIAN 12 . Կիրակոսյան Ա ., - Լրաբեր , Լոս Անջելես , Հունվարի 10 , 1986 . 13 . Ղլեչյան Վ ., Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ , Հ . 1 , խմբագրական խորհուրդ ՝ Ռ . Սաֆրաստյան ( պատասխանատու խմբագիր ), Ս . Բաղդասարյան , Ա . Սողոմոնյան , Ե ., « Զանգակ-97 » հրատ ., 2002 , 104 էջ , - Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների , 2002 , № 2 , էջ 222-224 :
14 . Մելքոնյան Ռ . Հ ., Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ , հ . IV , Երևան , « Ասողիկ » հրատ ., 2006 , 292 էջ , - Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների , 2007 , № 1 , էջ 267-269 :
15 . Մելքոնյան Ա ., Ռուբեն Սաֆրաստյան . Օսմանյան կայսրություն . ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը ( 1876-1920 թթ .), Երևան , « Լուսակն » հրատ ., 2009 , 248 էջ , - Պատմա-բանասիրական հանդես , 2010 , № 2 , էջ 261-263 :
16 . Հովհաննիսյան Ս ., Չպետք Է վստահել թուրքական քաղաքականությանն ու դիվանագիտությանը , - Irates . am , 28 / 09 / 2010 :
28