2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD | Page 25

PAPER IN FRENCH
218 . Deux programmes ottoman de génocide ( 1876 et 1915 ) : Un analyse comparative , - Du Génocide des Arméniens à la Shoah : Typologie des massacres du XX siècle . Sous la direction de Gérard Dédéyan , Carol Iancu , Toulouse : éditions Privat , 2015 , p . 185- 208 .
PAPER IN TURKISH 219 . 11 Eylül trajedisi sonrasi Türkiye ve Avrasya : Jeopolitik ve dış siyaset üzerine bazı gözlemler , – Teori Aylık Dergi , Istanbul , 2002 , Sayı : 147 , Nisan .
PAPER IN SERBIAN 220 . Неоосманске амбиције турске политике , - Печат , Број 637 , Београд , 2020 .
PAPER IN PORTUGUESE
221 . A Gênese da Política do Genocídio Armênio ( 1876 - 1915 ), - Genocídio Armênio : Protótipo do Genocídio dos Tempos Modernos , Maria Luiza Tucci Carneiro , Lusine Yeghiazaryan ( orgs .) - São Paulo : Editora da Universidade de São Paulo , 2021 , P . 95- 125 .
CONFERENCE ABSTRACTS IN ARMENIAN
222 . Աբդուլ Համիդի հակահայկական քաղաքականության գիտական բնութագրման հարցի շուրջ , - ԵՊՀ արեւելագիտության ֆակուլտետի 30-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ժողովածու , Երեվան , ԵՊՀ , 1998 , էջ 7- 8 :
223 . Հայերը և Օսմանյան կայսրության արդիականացման գործընթացները ( XIX դ . 30-70-ական թթ .), – Հայագիտության արդի վիճակը և նրա զարգացման հեռանկարները . Զեկուցումների դրույթներ . Սեպտեմբերի 15-20-ը , 2003 , էջ . 74- 75 :
224 . Թուրքական պաշտոնական վավերագրերը Հայոց ցեղասպանության նախապատրաստման մասին , - Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով “ Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները ”, 17-19 հոկտեմբերի , 2013 . Զեկուցումների դրույթներ , Երևան , ՀՀ ԳԱԱ “ Գիտություն ” հրատարակչություն , 2013 , էջ 287-288 :
225 . Դիվանագիտությունն ընդդեմ ցեղասպանության . Անտանտի երեք երկրների 1915 թ . մայիսյան Հայտարարագիրը ( ակունքները և հետևանքները ), - Հայոց ցեղասպանություն-100 . ճանաչումից` հատուցում : Միջազգային գիտաժողով 15-16 հոկտեմբերի , 2015 : Զեկուցումների դրույթներ : Երևան , ՀՀ ԳԱԱ “ Գիտություն ” հրատարակչություն , 2015 , էջ 13-16 :
25