15 let Svetovalnega središča Gorenjska - Page 7

Informiranje in svetovanje poteka na različne načine: osebno, po telefonu, elektronski pošti, preko pisnih gradiv in sodobnih medijev; na sedežu središča ISIO in v drugih krajih ter prostorih, pri partnerskih organizacijah in drugje; z mobilno svetovalno službo čim bliže kraju bivanja, dela in druženja odraslih; individualno ali v skupini. V 15 letih smo v informiranje in svetovanje vključili v individualne oblike 120.000 odraslih, v skupinske oblike pa okrog 38.000, skupaj torej več kot 150.000 odraslih, kar predstavlja 10 % odrasle populacije v Sloveniji. Tipičen udeleženec v svetovanju je ženska, v starosti med 20 in 40 let, s končano osnovno šolo ali poklicno šolo, ki je brezposelna. Zato strokovni delavci v izobraževanju odraslih menimo, da je pred nami še veliko izzivov, kako v svetovanje in v izobraževanje privabiti več moških, več starejših in več zaposlenih. In tudi vse druge skupine odraslih, ki jih svetovalci želijo spodbuditi, da izkoristijo svoje priložnosti v vseživljenjskem učenju. Sodelavci ACS smo v preteklih 15 letih skrbeli za: - strokovni razvoj svetovalne dejavnosti: razvili smo različen pristope, gradiva, podporna orodja, - usposabljanje svetovalcev: za mrežo središč ISIO smo usposobili preko 90 strokovnih sodelavcev, s temeljnimi programi usposabljanja in s stalnim spopolnjevanjem, - sistemsko umeščanje dejavnosti: svetovalne dejavnost je opredeljena tudi kot ena od osmih ključnih podpornih dejavnosti v Resoluciji Nacionalnega programa izobraževanja odraslih v RS v obdobju 2013-2020, - vpetost v evropski prostor dobrih praks na tem področju: vključeni smo bili in smo še v več mednarodnih projektov na tem področju; poleg tega so središča ISIO v evropskem prostoru pogosto predstavljena tudi kot primer dobre prakse.