10.000 πΧ ως τις μέρες μας

Σο Οικοςφςτθμα του Όρουσ Αιγάλεω – Ποικίλου Λίμνθσ Κουμουνδοφρου να χαρακτθριςτεί περιοχι προςταςίασ τθσ φφςθσ Θ ηωι ςτο βουνό από το 10.000 π.Χ. ωσ τισ μζρεσ μασ Κϊςτασ Φωτεινάκθσ (ΟΛΚΟ.ΠΟΛΛ.΢. Χαϊδαρίου)