Հայ Զինվոր

Â Æ ì 2 8 ( 11 4 8 ) 27 ÐàôÈÆêÆ - 2 ú¶àêîàêÆ 2016 غÜø Òº¼ вì²îàôØ ºÜø §¸áõù ÁÝïñ»É »ù ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ Ù Ç »ñÏñáõÙ, áñÝ ³ñ¹»Ý 25 ï³ñÇ ³Ù»Ý ûñ Ï ³Ý·Ý³Í ¿ å³ï»ñ³½ÙÇ ëå³éݳÉÇùÇ ³é³ç: ê³ Ù »ñ Çñ³- ϳÝáõÃÛáõÝÝ ¿: Ò»ñ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÷³ëïÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ËáëáõÙ ¿ Ó»ñ μ³ñÓñ Ýϳñ³·ñÇ ¨ ³ß˳ñѳ۳óùÇ Ù³ëÇÝ: ²Ûëûñí³ÝÇó Ù »ñ Å áÕáíáõñ¹Á Ý ³¨ ³ ÝÓ³Ùμ Ó »½ ¿ í ëï³ÑáõÙ Ç ñ ³Ýíï³Ý- ·áõõÃÛáõÝÁ ¨ Ë³Õ³Õ ³åñ»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ Ç ñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ²Û¹ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ μáÉáñÇÝë ¿, μ³Ûó ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ` μ³Ý³- ÏÇÝÁ, áñáíÑ»ï¨ Ý³ ³é³çÇÝ ß³ñù»ñáõÙ ¿: ÐÇß»ù, áñ Ó»ñ ÃÇÏáõÝùáõÙ áã ٠dzÛÝ Ó »ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÝ »Ý, ³Ûɨ »ñÏÇñ ¨ Ù ³- ï»Ý³¹³ñ³Ý: سï»Ý³¹³ñ³Ý Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ù ³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝ, á ñÇ Ñ³Ù³- Ñ»ÕÇݳÏÁ, ÏñáÕÝ áõ Ý »ñϳ۳óáõóÇãÝ »Ýù Ù»Ýù: ²Û¹ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÁ Çñ Ù»ç å ³ñáõݳÏáõÙ ¿ ³ ñÅ»ùÝ»ñ, ¨ ³Û¹ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ ¹ »Ù » Ý μ éÝáõ- ÃÛáõÝÝ á õ ³ ñÛáõݳѻÕáõÃÛáõÝÁ, μÇñï á õÅÝ á õ ï Ù³ñ¹áõÃÛáõÝÁ, ³ ÝѳݹáõñÅá- ճϳÝáõÃÛáõÝÝ áõ ͳÛñ³Ñ»Õ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ð³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ, ëå³ÛÇ å³ïíá í³ñù³Ï³ÝáÝÁ ³ ñӳݳ·ñí³Í ¿ í ³Õáõó ¨ ³éϳ ¿ Ý áõÛÝ Ù ³ï»Ý³- ¹³ññ³ÝáõÙ: ¸áõù Ó »ñ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý ÙÇ ûñÁ åÇïÇ ¹ ³ñÓÝ»ù ³å³óáõÛó, áñ Ù ³ï»Ý³¹³ñ³ÝÁ Ó »ñÝ ¿ , á ñ Ù ³ï»Ý³¹³ñ³ÝÁ Ù »ñÝ ¿ , á ñ ³ ÛÝ Ù »ñ ³ ñÅ»ù³- ÛÇÝ Ñ ³Ù³Ï³ñ·Ý ¿ : ² å³óáõó»ù, áñ ³ ÛÉ ³ ñÅ»ùÝ»ñÝ á õ · áñͻɳá×Á Ù »ñÁ ã »Ý, ûï³ññ » Ý ¨ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ: ä³ßïå³Ý»Éáí » ñÏÇñ ¨ Ù ³ï»Ý³¹³ñ³Ýª ¹ áõù å ³ßïå³ÝáõÙ » ù ³ ÛÝ ù ³- Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, ³é³Ýó á ñáÝó ã ϳ Ñ ³ÛÇ Ç ÝùÝáõÃÛáõÝ, ãϳ Ð ³- Û³ëï³Ý: гí³ïáõÙ »Ýù, áñ ѳí»ñÅ »Ý ѳÛÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ ¨ г۳ëï³ÝÁ, ù³Ý½Ç Ù»Ýù Ù»½ »ñμ»ù ã»Ýù ¹³í³×³Ý»Éáõ¦: ê»ñÅ ê²ð¶êÚ²Ü ÐРݳ˳·³Ñ 2 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m