Հայ Զինվոր

ÂÆì 24 (1144) Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð www.hayzinvor.am 29 ÐàôÜÆêÆ - 5 ÐàôÈÆêÆ 2 016  à Ô È Æ Ü Æ Ê ² Ô ² Ô à ô Â Ú à ô Ü §ºë ß ñç³Ýó»óÇ ³ ñ³ñáճϳñ·Á » õ Ð Ð Ý ³Ë³·³ÑÇ Ý ëï³í³ÛñáõÙ Ï Çñ³- é»óÇ § ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõݦ ï »ñÙÇÝÁ, à »»õ Ç Ù Ë áëùÇ · ñ³íáñ ï ³ñμ»ñ³ÏáõÙ ³ÛÝ ã ϳñ: º ñμ ² ñ·»ÝïÇݳÛáõÙ Ë áëáõÙ » Ý 1 915Ã.-Ç Ç Ñ ³Û»ñÇ Ï áïáñ³ÍÝ»ñÇ ï Ï Çñ³éáõÙ » Ý § ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõݦ μ ³éÁ, » õ Ù »Ýù ´ áõ»Ýáë ² Ûñ»- Ù³ëÇÝ, Ù Çßï ëáõÙ Ý áõÛÝÇëÏ Ë ³ãù³ñ á õÝ»Ýùª Ç Ñ Çß³ï³Ï Ð ³Ûáó ó »Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ½ áÑ»- ñÇ: º ë ³ ÛÉ μ³é ã ·Çï»Ùª á ñ³Ï»Éáõ Ñ ³Ù³ñ Ñ ³Û»ñÇ Ï áïáñ³ÍÝ»ñÁ ú ëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛÛáõÝáõÙ¦: ÐèàØÆ ê ð´²¼²Ü ø ²Ð²Ü²Ú²äºî Ü àðÆÜ ê ð´àôÂÚàôÜ üð²ÜòÆêÎàê ä ²ä 8-9