Հայ Զինվոր

9 771829 258002 16007 > ISSN 1829-2585 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 7 (1127) 2 - 8 زðîÆ 2016 زðîÆ 8¬À βܲÜò îàÜÜ ¾ www.hayzinvor.am ÐàôÞºð êä²ð²äºîÆ Ø²êÆÜ ¾æ 3 ²Ú¸ úðÀ غÜø ÐàÔÀ ä²ÐºòÆÜø ¾æ ...ºí ³Ûëûñ ÃáÕ áñ ½·³Ýù« ï»ëÝ»Ýù Ñ³Û Ù³Û ñ»ñÇÝ ÍÝáÕÇ« »Õµáñ« ùñáç« Ùï»ñÇÙÇ« »ñ»Ë³Ý»ñÇ »õ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁª ѳÛáó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ï³Ý· Ý³Í Ýñ³Ýó ½ÇÝíáñ áñ¹ÇÝ»ñÇ Ñ³Û³óùáí£ ¶Çï»Ùª å³ïÙáõÃÛ³Ý µ³íÇÕÝ»ñáõÙ Ù»ñ Ù³Ûñ»ñÇÝ Ùݳó»É »Ý ï³é³å³Ýù áõ ïËñáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ »ñÏáõëÝ ¿É Éáõë³íáñ« áñáíÑ»ï»õ Ýñ³Ýó ÝñµÇÝ áõ ÷ËñáõÝ« ·» Õ»óÏáõÃÛáõÝÇó áõ Ñá·áõ ³é³ï ÉáõÛëÇó »Ý ÍÝí»É ³ÛÝ ïճݻñÁ« áñáÝù å³Ñå³Ý»óÇÝ Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ« áñáÝù å³ßïå³ÝáõÙ »Ý Ù»ñ ³ÛëûñÁ£ ÐéáÙ»³óÇÝ»ñÁ« »ñµ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ÇÝ å³ï» ñ³½ÙÇó« »õ ë»Ý³ïáõ٠ϳñ¹áõÙ ¿ÇÝ ½áÑí³ÍÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, µáÉáñÁ áïùÇ Ï³Ý·Ý³Íª ÉéáõÃÛ³Ùµ ѳñ·áõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó ÑÇß³ï³ÏÁ£ гÛñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ݳѳï³ÏÇ ³ÝáõÝ ÁÝûñó» Éáõó Ñ»ïá ÉëíáõÙ ¿ñ ÙÇ Ó³ÛÝ© §Üñ³Ýù ³åñ»óÇݦ£ à°ã ûª §ÁÝÏ³Ý Ñ³ÝáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ« ³Ûɪ §Ýñ³Ýù ³åñ»óÇݦ£ ܳۻÝù Ñ³Û Ù³Ûñ»ñÇÝ Ýñ³Ýó áñµ³ó³Í áõ ݳѳï³Ï áñ¹ÇÝ»ñÇ ³ãù»ñáí áõ ÷áñÓ»Ýù Ù»ÕÙ»É Ýñ³Ýó ó³íÁ© §Ð³Û Ù³Ûñ»ñ« Ó»ñ áñ¹ÇÝ»ñÁ ϳݫ ³åñáõÙ »Ù« Ýñ³Ýù ³ÝÙ³Ñ »Ý...¦£ ܳۻÝù Ñ³Û Ù³Ûñ»ñÇÝ Ñ³Ûáó É»éÝ»ñáõÙ« ѳÛáó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ï³Ý·Ý³Í Ýñ³Ýó ½ÇÝíáñ áñ¹ÇÝ»ñÇ ëÇñáí áõ ѳ۳óùáí »õ Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ ³ë»Ýù© §Ò»½ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ« ѳٵ»ñáõÃÛáõÝ« ³éáÕçáõÃÛáõÝ, ѳ°Û Ù³Ûñ»ñ« Ó»ñ Ó»éùÇ ³÷»ñáõÙ ·ñí³Í ѳÛáó ׳ϳﳷÇñÁ Ó»ñ ßáÛ³ÝùÇ« ùÝùßáõÃÛ³Ý áõ ݳ»õ Ù³Ûñ³Ï³Ý ³åï³ÏÇ Ñ»ï ÷á˳Ýó íáõÙ ¿ Ó»ñ ½ÇÝíáñ áñ¹ÇÝ»ñÇÝ« áñáÝù ¹³ñ áõ ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ³Û¹ ëÇñáí å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ѳÛñ» ÝÇݦ: 4 Üð²Üø öàðÒàôØ ¾ÆÜ àâÜâ²òÜºÈ Øºð ØÞ²ÎàôÚÂÀ... ¾æ 6 ²ØÜ Ü²Ê²¶²Ð²Î²Ü 开 ÀÜîð²ä²Úø²ðÀ ¾æ 13