Հայ Զինվոր

Â Æ ì 4 4 ( 11 6 4 ) 9 - 15 ÜàںشºðÆ 2016 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m ÜàںشºðÆ 5-À è²¼Ø²Î²Ü Ðºî²ÊàôÚ¼Æ úðÜ ¾ §ì²êÜ Ð²ÚðºÜÚ²ò« Æ ê²ðê²ö ÂÞܲØàôܦ ê³ Ð Ð ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý Ñ»ï³Ëáõ۽ݻñÇ Ï³ñ·³ËáëÝ ¿: лÝó ³Ûëå»ë ¿ É · áñÍáõÙ »Ý ³ ٻݳٳñïáõݳÏÝ áõ Ï ³½Ù³Ï»ñåí³ÍÁ Ñ ³- Ù³ñíáÕ« ½ ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ¹ »ñ³Ï³ï³ñáõÙ áõ- Ý»óáÕ ½áñ³ï»ë³ÏÇ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÁ: Üñ³Ýù å³ïñ³ëïíáõÙ« Ù³ëݳ- ·Çïáñ»Ý Ï ³ï³ñ»É³·áñÍíáõÙ »Ý ³ Ù»Ý ûñª · Çß»ñ ¨ ó »ñ»Ï: º í ³ ÝÑñ³Å»ß- ïáõÃÛ³Ý ¹ »åùáõÙ ³ ñ³· á õ ³ ÝÝϳï Ñ ³ÛïÝíáõÙ » Ý Ù³ñï³Ï³Ý · áñÍáÕáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ù»Ý³íï³Ý·³íáñ ï »Õ³Ù³ë»ñáõÙ« ÝáõÛÝÇëϪ Ñ ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ÃÇÏáõÝùáõÙ: Üñ³Ýù Ñ ³×³Ë Ï ³ÝËáõÙ » Ý É ³Ûݳͳí³É é ³½Ù³Ï³Ý · áñÍá- ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ù»ñ Ñ ³Ù³½áñ³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ »ï ٠dzëÇÝ ç³Ëç³Ë»Éáí à ßݳÙáõÝ: ´ áÉáñÇë Ñ ÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù »ç ¹»é óñÙ ¿ ³ åñÇÉÛ³Ý é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å ³Ù³Ý³Ï Ù »ñ Ñ»ï³Ëáõ۽ݻñÇ Ï ³ï³- ñ³Í ë Ëñ³ÝùÁ« Û áõñ³ù³ÝãÛáõñ ½ ÇÝͳé³ÛáÕÇ ³ ÝÓݳ½áÑáõÃÛáõÝÁ: Ø »ñ ïճݻñÝ Çñ»Ýó Ñ Ùáõï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³ÙμáÕçáíÇÝ Ñ³ëï³ï»óÇÝ Çñ»Ýó ÇëÏ Ñ³ÛïÝÇ Ï³ñ·³ËáëÁ. ·áñÍ»óÇÝ Ñ³ÝáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ« ³Ñ áõ ë ³ñ- ë³÷ ë÷é»óÇÝ ÃßݳÙáõ ׳Ùμ³ñáõÙ©©© 4